Ta parti för sjukvården

Samverkan Gävleborg

Sjukvårdspartiet har i snart tre valperioder varit ett oppositionsparti i landstingsfullmäktige. Tillsammans med tre borgerliga partier (M, KD och L)har Sjukvårdspartiet Gävleborg samarbetat valtekniskt och politiskt med målsättning att bilda majoritet i Region Gävleborg sedan valet 2001.

Majoritet har vi inte lyckats nå, men våra förslag har ofta vunnit majoritet i landstingsfullmäktige. Vår utgångspunkt för deltagande i Samverkan Gävleborg är att vi är övertygade om att dagens politiska ledarskap är ett hinder för positiv utveckling. En ny majoritet i Region Gävleborg möjliggör en positiv utveckling och en ökad patient- och medborgarnytta inom hälso- och sjukvård och annan verksamhet där Regionen har åtaganden. Vi tror också att Sjukvårdspartiets politik bäst kan förverkligas i en ny majoritetet där Samverkan Gävleborg leder Regionen in i framtiden.

Vi har en gemensam vision om ett samhälle där fler beslut kan och ska fattas av människor själva. Patientens behov ska stå i centrum och det egna valet ska styra sjukvårdsutbudet. Ansvar för varandra måste därför också vara vägledande för vårt samhälle. Valfrihet och trygghet är självklarheter. Invånarna ska känna tillit, trygghet och ha en god tillgänglighet till våra verksamheter.

Samverkan Gävleborg står för en kvalitativ och likvärdig vård för alla. Vi ska bidra till att skapa förutsättningar för en ökad tillväxt - bättre framtidstro. Ökad mångfald och valfrihet leder till en ökad kvalitet som stimulerar personalen i sitt arbete. Vi vill vända utvecklingen och bli landets mest attraktiva arbetsgivare inom hälso- och sjukvård. Kompetens, delaktighet och ett lyssnande ledarskap ska känneteckna Region Gävleborg.

Gävleborg den 7 juni, 2010
Patrik Stenvard (M) Stig Zettlin (SVP)
Carina Östansjö (L) Ingemar Kalén (KD)

Gemensamma Interpellationer/motioner

Akuta insatser krävs på akuten!

Vi i Samverkan Gävleborg har under en längre tid påtalat problemen på akuten i Gävle. Nu är läget så akut att det råder massflykt av personal, vilket hotar patientsäkerheten och innebär svåra arbetsförhållanden för vår kvarvarande personal. Den politiska ledningen svarar på kritiken med att vara helt tysta och det frånvarande ledarskapet blir allt tydligare. Svaren på hur situationen ska lösas lämnas helt åt tjänstemän som med stor press på ekonomiska besparingar svarar svävande på frågorna och lämnar både oss, personalen samt medborgarna i fortsatt ovisshet.

För att lösa det akuta läget krävs både snabba insatser samt långsiktig planering för att få stopp på personalens flykt. Det viktigaste som måste göras är att skapa bra villkor för vår personal som gör att de får en mer rimlig arbetsbelastning.

Det ska inrättas kontinuerlig läkarbemanning med så kallade akutläkare som kan ha det medicinska helhetsansvaret på akuten vilket skulle innebära ökad patientsäkerhet samt ökad trygghet och stabilitet för personalen.

Det ska även finnas tillgång till barnspecialister på akuten alternativt personal som har bred erfarenhet av att ta hand om barn och unga. För att ge snabbare, säkrare och bättre vård till våra mest sjuka äldre bör det även finnas specialister inom geriatrik att tillgå på akuten. Då antalet äldre konstant ökar är det ett måste med ökad beredskap för denna patientgrupp. Det skulle innebära kortare väntetider samt bättre vård för patienterna samt minskad stress för personalen som kan fokusera på akutens övriga patienter.

Akutens lokaler är under all kritik och är inte byggda för dagens förutsättningar och arbetssätt. Vi anser inte att det är möjligt att bygga om den befintliga bunkern utan det ska byggas helt nya lokaler för akutens verksamhet.

Avslutningsvis vill vi tacka akutens personal som trots allt väljer att kämpa vidare, ni gör ett fantastiskt arbete med tanke på förutsättningarna.

Oppositionsråd landstinget
Patrik Stenvard (M), Maria Molin (M)
Carina Östansjö (L), Stig Zettlin (SVP)
Ingemar Kalén (KD)

Parkering – var god dröj!

Diskussionerna angående parkeringssituationen på sjukhuset i Gävle fortsätter och tycks tyvärr stanna vid just detta. Diskussioner leder tyvärr inte till fler parkeringsplatser och vi i Samverkan Gävleborg anser att det är dags att gå från ord till handling!

Den socialdemokratiskt styrda majoritetens svar på parkeringsproblemen är att åka kollektivt. Ett synnerligen konstigt uttalande som visar att de inte tar patienternas och personalens problem på allvar och det visar på ett empatilöst och okunnigt ledarskap. Det är inte heller rimligt att kräva att patienter och anhöriga ska åka kollektivt då de kanske är sjuka eller bor långt från Gävle.

Att ta för givet att landstingets patienter och personal är för bekväma för att ta bussen är inte vettigt. Många har barn som ska skjutsas till dagis och skola på väg till arbetet och många kan behöva bilen för att uträtta ärenden före eller efter arbetet. En del kan bo långt från sjukhuset och får allt för långa restider om de ska åka kollektivt. Det vore så klart toppen om vi fick fler att åka kollektivt eller för den delen promenera eller cykla, men vi kan inte tvinga människor till detta.

Samverkan Gävleborg anser att byggnationen av parkeringshuset som beslutades av fullmäktige redan 2011 ska påbörjas omgående. Vi ser även att busskort kan vara ett alternativ som personalförmån för att uppmuntra fler att välja detta färdsätt till och från arbetet. Vi anser däremot inte att Tommy Berger (S) har rätt när han säger att det vore klokt att dra ner på parkeringsplatser för att tvinga människor att åka kollektivt. Det ska finnas valmöjligheter. Vill landstingets patienter samt personal åka egen bil måste de ha den möjligheten och därför måste det finnas tillräckligt med parkeringsmöjligheter.

Samverkan Gävleborg:
Patrik Stenvard (M), Maria Molin (M)
Carina Östansjö (L), Stig Zettlin (SVP)
Ingemar Kalén (KD)

Kommun + Landsting = bättre skolhälsovård!

Det råder en stor oro bland länets föräldrar och barn då skolhälsovården inte fungerar tillfredsställande. Många barn och unga som mår dåligt, har diagnoser eller bara behöver få känna sig sedda står utan tillräckligt med hjälp och stöd från skolan och detta måste åtgärdas. Genom en god skolhälsovård där det finns kompetent personal som kan ta sig tid för att regelbundet röra sig på skolorna och träffa elever samt finnas på mottagningar för besök kan lidande och framtida sjukdomar minimeras. Idag finns skolsköterskan många gånger bara tillgänglig enstaka dagar i veckan på flertalet av länets skolor och det finns inte tid för ett aktivt arbete ute bland eleverna. Kuratorer har begränsat med tid på varje skola och antagligen begränsat med tid för varje elev vilket innebär att många elever riskerar att inte få den hjälp de behöver.

Det är oerhört viktigt att de barn och unga som är i behov av stöd och hjälp har någon att vända sig till och idag ser vi inte att detta fungerar. Samarbetet mellan kommun och landsting fungerar inte optimalt och det tycks råda en stark oro för att ”lägga sig i den andra partens ansvarsområden”. Genom att detta samarbete inte fungerar optimalt hamnar många barn och unga i en situation där risken för framtida sjukdomar och problem ökar. Får dessa barn hjälp tidigt i livet och uppbackning från både skola och landsting kommer många att fortare bli frisk, slippa följdsjukdomar, klara sina studier bättre samt få samma förutsättningar som andra barn.

Samverkan Gävleborg vill påbörja ett samarbete över gränserna där kommunerna och landstinget tillsammans arbetar för varje barns bästa. Målet är att alla barn på varenda skola ska känna sig trygga i att det finns vuxna med tid över för just henne/honom. Det ska finnas skolsköterskor och kuratorer på plats i större utsträckning än idag och de ska röra sig ute på skolorna. Det måste även finnas en dialog mellan skolhälsovården och landstingets verksamheter till exempel rörande barn som är inskrivna på habiliteringen så att barnet får det den behöver även under skoltid. Det är högst aktuellt med barn med olika diagnoser som inte får den hjälp de behöver under skoltid och detta är helt oacceptabelt. Barn med autismspektrumtillstånd av olika grad måste få de förutsättningar som krävs för att de ska kunna ta till sig undervisningen på bästa sätt. Dessa barn har rätt till en fungerande skolgång och dess föräldrar och anhöriga har rätt till vetskapen att barnet har det bra och får den stöttning som behövs.

Samverkan Gävleborg vill skapa ett samarbete mellan kommuner och landsting för att alla länets barn och unga ska få de allra bästa förutsättningarna, de är det viktigaste vi har!

Oppositionslandstingsråd för Samverkan Gävleborg:
Patrik Stenvard (M), Maria Molin (M)
Carina Östansjö (L), Stig Zettlin (Svp)
Ingemar Kalén (KD)

Calici & överbeläggning är en dålig kombination!

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i landstinget har förklarat att problemen med överbeläggningar är lösta på länets sjukhus. Kommunerna tar hem sina patienter när de är färdigbehandlade och på sjukhusen ligger inga patienter i korridorerna eller vårdas på fel avdelning.

Uppgifter som vi har på överbeläggningar och utlokaliserade patienter på länets sjukhus visar en helt annan sida. Ingenting är löst och det råder fortfarande korridorvård och överbeläggningarna existerar i allra högsta grad.

Nu har vinterkräksjukan (Calici)kommit till Gävle sjukhus och hittills är 2 avdelningar drabbade. Situationen kommer om den följer tidigare år att eskalera runt februari/mars och antalet överbeläggningar innebär ökad risk för våra patienters hälsa. Genom att sjukhusen inte har plats för patienterna på rätt avdelningar ökar smittorisken, det blir svårare att hålla rent samt isolera smittan.

Enligt SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) mätningar av landets överbeläggningar i december 2013 så ligger Gävleborg absolut högst med ca 5 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser. I hela riket ligger siffran på ca 2,5 st. och det landsting som haft minst antal överbeläggningar ligger på ca 0,5 st. Det är oerhört viktigt att få till en lösning på problemen med överbeläggningar snarast, då det drabbar både patienter och personal.

Vi har redan tidigare påtalat behovet av mellanvårdsplatser på sjukhusen och vi lyfter det igen. Genom att ha dessa mellanvårdplatser kan färdigbehandlade patienter befinna sig på egna avdelningar och slippa belasta vårdens övriga avdelningar. Även patienter som ska tillbaka till kommunala boenden kan vara kvar på dessa mellanvårdsplatser och få den omvårdnad som behövs. Dessa platser skulle innebära att det blir lättare för personalen att hålla rent och isolera spridning av t.ex. Calici.

Det är dags att ta tag i detta för överbeläggningarna kommer inte att försvinna utan åtgärder. Om man räknar platser på ett sätt som mörkar det egentliga antalet överbeläggningar som majoriteten tydligen har gjort så löser man inga problem.

Oppositionsråd landstinget
Patrik Stenvard (M), Maria Molin (M)
Carina Östansjö (L), Stig Zettlin (SVP)
Ingemar Kalén (KD)

Förtroendet saknas på flera håll!

Enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) öppna jämförelser har Gävleborgarna sämst förtroende för sina sjukhus. Detta är oroande. Av 21 landsting så hamnar Gävleborg sist med 64 procent som har förtroende för sina sjukhus medan Örebros innevånare som ligger högst upp har 81 procents förtroende. De främsta anledningarna till det bristande förtroendet som de svarande anger är långa väntetider, att patienterna inte får den hjälp de behöver samt att kompetensen är dålig hos läkarna.

Förtroendet hos personalen för Landstinget Gävleborg som arbetsgivare har länge varit lågt men nu visar det sig att även patienterna saknar förtroende. Det här tar vi i Samverkan Gävleborg på stort allvar precis som vi har gjort med personalens brist på förtroende då det tydligt visar att något är fel i vårt landsting. Enligt vår personalenkät och genom våra samtal med patienter och anhöriga kommer det fram en bild av ett landsting som inte längre kan erbjuda en säker och trygg vård. Det fattas fast personal och ett stort antal specialister, vi är beroende av ett stort antal hyrläkare, det är långa väntetider inom vissa områden, många läkare brister i sina språkkunskaper och det råder en oro både bland patienter och bland personal.

Vi i Samverkan Gävleborg anser att det här måste få ett slut, det går inte att fortsätta driva en vettig sjukvård utan att ta tag i problemet från grunden. Den socialdemokratiska landstingsmajoriteten har påbörjat ett stort arbete med att ta fram Landstinget Gävleborgs nya varumärke i och med den ”nya” regionen där det livligt diskuteras vad vi ska stå för och hur vi vill uppfattas.

Vi kan inte annat än att undra över om detta arbete ligger i rätt i tiden med nedskärningar, sparpaket och ett dåligt rykte? Hur ska ett nytt varumärke kunna förändra den bild som idag finns över Landstinget Gävleborg? Det krävs ett gediget arbete för att ändra synen på vårt landsting och det kan endast ske genom att vi hädanefter alltid ger en trygg, säker och nära vård där varje individ och dess behov är det centrala. Landstingets personal ska känna glädje och tillförsikt inför sin arbetsdag och känna förtroende inför att landstingsledningen ser och lyssnar på dem, att varje person i organisationen är viktig.

Samverkan Gävleborg arbetar för ökat förtroende, bättre tillit och en god sjukvård!

Oppositionsråd landstinget
Patrik Stenvard (M), Maria Molin (M)
Carina Östansjö (L), Stig Zettlin (SVP)
Ingemar Kalén (KD)

Regionbildningen ska planeras!

Gävleborg ska bilda region och ansökan ligger hos regeringen för godkännande. Vid bildandet av regionen kommer landstinget som organisation ta över stora delar av kommunförbundet samt en mindre del av Länsstyrelsens uppdrag.

Genom länspress samt interninformation har vi förstått att det finns långt skridna planer på att bygga nytt för att få plats med hela organisationen i samma lokal. Det finns även planer på att starta rekryteringen av de högsta cheferna så fort som möjligt vilket innebär att dagens majoritet ska tillsätta chefer som nästa majoritet får ta över. Det här är fel tillvägagångssätt och Samverkan Gävleborg anser att det rätta vore att vänta med rekrytering tills den nya majoriteten tillträder vilket blir första januari 2015. Samverkan Gävleborg har en annan agenda än majoriteten och därför ska vi ha chansen att rekrytera samt styra upp den nya regionen efter vårt eget huvud om vi vinner valet.

Angående lokaler ser vi inte någon anledning till nybyggnationer utan snarare fungerar lokalerna vi har idag alldeles utmärkt trots att vi inte är samlade i samma hus. Är det ett krav att alla politiker och tjänstemän ska sitta i samma lokaler så finns det rymliga lokaler centralt i Gävle att hyra. Det viktigaste inför regionbildningen är att hålla nere kostnaderna, landstingets pengar ska läggas på sjukvård som gagnar våra patienter och vår personal och inte på administration som redan idag kostar stora summor.

Oppositionslandstingsråd för Samverkan Gävleborg:
Patrik Stenvard (M), Maria Molin (M)
Carina Östansjö (L), Stig Zettlin (Svp)
Ingemar Kalén (KD)

Satsa på primärvården!

När vi i Samverkan Gävleborg är ute och lyssnar får vi höra att medborgarna tycker att Landstinget Gävleborg har en väl fungerande primärvård och våra hälsocentraler får mycket positiv kritik. Det är viktigt att Landstinget vårdar detta och fortsätter satsa på att behålla en mångfald av hälsocentraler, rekrytera fast anställd personal samt på att skapa de bästa förutsättningarna för varje enhet. Enligt nuvarande majoritets budget ska tuffa besparingar ske under nästa år vilket kommer att innebära precis det motsatta. Vi kommer att se nedlagda hälsocentraler vilket ger minskad mångfald för våra patienter. Fortsatt rekordhögt antal hyrläkare vilket skapar dåliga förutsättningar för våra hälsocentraler att växa och bli vinstgivande och som dessutom kostar stora summor som skulle kunna läggas på annat inom sjukvården. Det finns inga åtgärder planerade som kommer att utveckla primärvården utan snarare urholka den vilket kommer att drabba patienterna samt personalen.

Samverkan Gävleborg har i sin budget tvärtemot majoriteten lagt in högre anslag på 100 miljoner kronor till primärvården då vi vet att majoriteten har flyttat mer ansvar till hälsocentralerna utan att ge motsvarande resurser. Vi anser att dagens utveckling med ökat uppdrag också ska innehålla ökade resurser då ekvationen inte går ihop annars.

Vi anser att våra egna hälsocentraler ska få möjligheten att styra sig själva i större utsträckning än idag, det är viktigt för att nå utveckling och skapa möjlighet för en ekonomi i balans. Vi litar till fullo på vår personal och vet att de har kapacitet att sköta sina egna verksamheter och att det dessutom kommer att bli bättre utan dagens toppstyrning. Genom eget ansvar och eget planerande kan varje hälsocentral lättare tillmötesgå sina patienter, få ett ökat engagemang och mer motiverad personal vilket kommer att ge bättre, säkrare och tryggare vård till patienten.

Eget ansvar för personalen inom landstinget och en möjlighet att påverka sin situation är något som vi i Samverkan Gävleborg arbetar hårt för inom vården idag, så lite toppstyrning som möjligt med få chefer är något som gynnar alla inom vården. Genom att minska på antalet chefer ger vi enheterna större inflytande och beslut rörande den egna verksamheten går snabbare och blir mer effektiva då besluten fattas närmare patienten. Vi arbetar för en levande och kärnfrisk primärvård.

Oppositionslandstingsråd för Samverkan Gävleborg:
Patrik Stenvard (M), Maria Molin (M)
Carina Östansjö (L), Stig Zettlin (Svp)
Ingemar Kalén (KD)

Samverkan tar ansvar!

Som svar på Sinikka Bohlin med fleras debattartikel i GD den 8 juni kan vi bara konstatera att vår personal inom Landstinget Gävleborg gör ett fantastiskt arbete utifrån de förutsättningar som råder. Detta är vi alla eniga om. Det finns en bred kompetens och ett stort engagemang som är värt allt beröm inom vår organisation.

Satsningarna ni beskriver från er budget låter bra men vi vet att det är en ytterst liten del som går till sjuksköterskelönerna och dessutom är det bara en satsning på 1 år. Samverkan Gävleborg satsar mer långsiktigt på detta under tre år. Arbetskulturen måste förändras inom sjukvården i länet, allt för att göra Landstinget Gävleborg attraktiv som arbetsplats.

Vi anser inte att det enbart räcker med högre lön, vi måste även skapa trygga och mer självstyrande enheter där personalen får vara delaktiga i beslut rörande deras enhet och deras egen vardag. Vi måste minska antalet hyrläkare avsevärt för att på så sätt skapa fasta och trygga arbetslag, ge förutsättningar för att investera mer långsiktigt i sjukvården samt för att minska på arbetsbördan som hyrläkare innebär för övrig personal.

Vi påstår ingenting som vi inte har belägg för även om ni gärna vill få det att framstå så. Vi har lyssnat på vår personal, vi har varit ute i verksamheterna och samtalat, vi har träffat patienter, patientföreningar och allmänhet, vi har utfört en mängd intervjuer och gett personalen möjlighet att helt anonymt svara ärligt på vår enkät utan påtryckning.

Ingen kan komma och säga att 1500 svar från vår personalenkät består av en liten grupp anställda som inte anser att deras arbetsmiljö är bra, det är fler än så! Vi kan konstatera att det råder stort missnöje i stora delar av vårt landsting och tyvärr har vi även fått signaler på att Landstinget Gävleborg har dåligt rykte ute i landet vilket till stor del beror på vår personalpolitik samt vår hierarkiskt uppbyggda organisation. Kompetent personal som vi så väl behöver vill inte arbeta i Landstinget Gävleborg och detta kan vi inte längre blunda för. Hur förklarar ni i majoriteten detta problem? Kan det vara så att ni inte har befunnit er ute i verksamheterna och lyssnat eller träffat andra landstingsanställda i andra län?

Har man styrt i 100 år så finns det tydligen inget behov av att lyssna, förändra eller förbättra. Man räknar ändå med att sitta kvar vid rodret? Vi kan bara konstatera att det är dags för ett maktskifte i Landstinget Gävleborg, ett lyssnande och närvarande ledarskap är vad som kommer att gälla efter 2014 och det kommer Samverkan Gävleborg att stå för!

Oppositionslandstingsråd för Samverkan Gävleborg:
Patrik Stenvard (M), Maria Molin (M)
Carina Östansjö (L), Stig Zettlin (Svp)
Ingemar Kalén (KD)

Ta neurologisk ohälsa på allvar!

I Sverige lever idag minst en halv miljon människor med livslånga neurologiska sjukdomar eller skador kopplade till hjärnan och nervsystemet. Här kan nämnas Parkinsons sjukdom, ALS, Alzheimers, epilepsi och MS, men också folksjukdomarna stroke, restless legs, demens och migrän hör hit. Den som drabbas får stora problem i både vardag och arbetsliv och många tvingas sluta arbeta och bli beroende av personlig assistens. I Gävleborg lider över 10 000 människor av någon neurologisk sjukdom.

Enligt lag har de drabbade patienterna rätt att kräva, en väl utarbetad rehab-planering, uppföljning och inte minst rätt till vägledning i att på bästa sätt ta eget ansvar. Detta är oerhört viktigt för patientens fortsatta hälsa.

För åtta månader sedan träffade landstingets politiker representanter för länets NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund) där det med all tydlighet framgick att det fanns åtskilligt att förbättra. Allt från möjligheten till läkarkontakter (där neurologer saknas), till information för de drabbade i länet om vilken rehab-hjälp man kan få, saknas eller är bristfällig. Bristen eller svårigheten att få läkarordinerad rehabilitering med anpassad medicinering nämndes också.

Resultatet av träffen blev att landstingsstyrelsen den 27 okt 2012, beslutade att det skulle göras en kartläggning och analys av patienternas nuvarande rehabilitering och vilka åtgärder som behövdes för att förbättra situationen för de drabbade. Detta skulle vara klart i april 2013. Förutom ovan nämnda sjukdomar skulle även lungsjukdomar, cancer eller hjärnsjukdomar efter trauma finnas med i kartläggningen. Rapporten är presenterad på landstingets hemsida och skulle diskuteras med länets representanter för NHR den 21 maj. Träffen blev inställd eftersom majoritetspartierna i landstinget inte i dagsläget hade något att tillföra i ämnet rehabilitering för de drabbade av neurologiska sjukdomar. Träffen är nu framflyttad till augusti!

Det man kan säga vid genomgång av denna rapport är att läget för de drabbade patienterna i länet är kartlagt och analyserat, men åtgärderna lyser med sin frånvaro. Vi får inte glömma bort de som drabbats av neurologiska sjukdomar!

Samverkan Gävleborg
Patrik Stenvard M
Maria Molin M
Carina Östansjö L
Stig Zettlin SVP

Bemötande

Att som patient bli bemött på ett bra sätt när man besöker sjukvården är oerhört viktigt. Ett gott bemötande är grunden för ett förtroendefullt förhållande mellan patient och sjukvårdspersonal. Vi anser att varje patient ska ha möjlighet att få prata med en människa när de ringer och teknikutvecklingen och rationaliseringarna inom vården får inte ta bort den möjligheten.

Som patient ska du känna dig förstådd och lyssnad på och som personal ska du slippa känna stress så att du har möjlighet att ta hand om varje patient på bästa sätt. För att Landstinget Gävleborg ska kunna erbjuda en bra vård och kunna ge varje patient ett gott bemötande krävs det att vi arbetar aktivt. Vi ska arbeta för en organisation där det finns tillräckligt med personal som arbetar i fasta och trygga arbetslag, hyrläkarna måsta minska i antal för att vi ska åstadkomma någon skillnad. Vår personal behöver en stabil och trygg arbetsmiljö samt tillräckligt med arbetskamrater för att kunna fortsätta göra ett bra arbete vilket ger god kvalité både för patienter och för personal.

I Samverkan Gävleborg sätter vi bemötandet i centrum!

Oppositionslandstingsråd för Samverkan Gävleborg:
Patrik Stenvard (M), Maria Molin (M)
Carina Östansjö (L), Stig Zettlin (Svp)
Ingemar Kalén (KD)

Samverkan Gävleborg vill återupprätta förtroendet för Landstinget Gävleborg!

Den största utmaning vi inom Samverkan Gävleborg står inför är att återupprätta förtroendet hos både patienter och personal. De anställda upplever att organisationen är toppstyrd och att chefer som står verksamheterna nära sparkas. Det finns få kanaler där personalen kan föra fram sina åsikter utan att riskera repressalier och på grund av förtroendebristen har vi fått en tyst organisation. Ett bevis på att Landstinget Gävleborg inte är förtroendeingivande är att två tredjedelar av personalen inom landstinget skulle byta arbetsgivare om de fick chansen.

Det är av största vikt att vi som förtroendevalda tar till vara på de goda idéer och förslag som finns hos vår personal och framförallt agerar. Vi måste befinna oss ute i verksamheten mer, lyssna och lära av vår kunniga personalgrupp, bjuda in till diskussion och visa ett ledarskap byggt på förtroende, ödmjukhet och kompetens!

Oppositionslandstingsråd för Samverkan Gävleborg:
Patrik Stenvard (M), Maria Molin (M)
Carina Östansjö (L), Stig Zettlin (SVP)
Ingemar Kalén (KD)

Samverkan vill ha vårdcoacher i länet!

Skulle en personlig vårdgivarcoach kunna vara en förbättring för både patienter och vårdgivare?

Den frågan har vi i Samverkan Gävleborg diskuterat och som vården i länet ser ut idag så är svaret JA! Vården i Landstinget Gävleborg är idag komplext och saknar ofta samsyn. Vårdgivare arbetar i parallella organisationer och som patient är det svårt att hitta rätt vilket kan innebära att det tar lång tid innan patienten får rätt vård. Detta är inte bra för någon och istället borde vårdgivarcoacher finnas runt patienten i ett tidigt stadium.

Om patienter fick möjlighet till personlig ledsagning om vart den skall vända sig och vilka rättigheter och möjligheter som finns skulle fler patienter få rätt vård i rätt tid vilket är bättre både för patienten och för hela vården.

Den patientgrupp som skulle ha störst effekt av vårdcoacher är kanske dem som har multipla sjukdomar där sjukdomsbilden är komplicerad. Vårdcoachen kan snabbt se vilken eller vilka avdelningar som är aktuella för varje patient och på ett effektivt sätt korta ner köer, minska personligt lidande samt spara in kostnader för landstinget.

Oppositionslandstingsråd förSamverkan Gävleborg:
Patrik Stenvard (M), Maria Molin (M)
Carina Östansjö (L), Stig Zettlin (Sep
Ingemar Kalén (KD)

Dagkirurgin i Sandviken skall utvecklas – inte avvecklas

Det är tydligt att majoriteten i landstinget Gävleborg inte bryr sig om sjukvårdsutbudet i Sandviken. Det är svårt att dra någon annan slutsats när den styrande majoriteten S, C & MP beslutar att flytta den dagkirurgiska verksamheten i Sandviken till Gävle. .

En flytt till Gävle skulle också innebära att man slår sönder en väl fungerande verksamhet. Detta kommer att slå hårt mot de som bor i Västra Gästrikland och inte minst den personal som jobbar i verksamheten. Denna flytt innebär dessutom ökade investeringskostnader med 30 miljoner jämfört med att utveckla dagkirurgin i Sandviken. Vi i samverkan Gävleborg accepterar inte detta.

Dagkirurgin i Sandviken har varit hotad tidigare. Då var det genom den strategiska planen som den dåvarande majoriteten utarbetade under stort hemlighetsmakeri 2008. Förslaget blev då alltför kontroversiellt och omöjligt att genomföra.

Frågan är nu varför Socialdemokraterna med stödpartier väljer att aktualisera frågan på nytt?

Dagkirurgin i Sandviken utgör en viktig del av sjukvården i Gävleborg och är uppskattad av såväl patienter som personal. Dessutom går det mycket väl att utveckla sjukvård även i Sandviken. Socialdemokraterna glömmer tydligen att Dagkirurgin i Sandviken är ett väl inarbetat varumärke med tydlig positiv klang. Det borde även vara känt att operationspersonalens arbete alltid är effektivare när de får operera ostört. Dessutom är det en lägre kostnad per operation och patient jämfört mot Gävle sjukhus.

Vi i Samverkan Gävleborg är fast beslutna om att ta ansvar för att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården, den ska vara lika oavsett var du bor och hålla en hög kvalité. Patienterna i vårt län ska erbjudas en god och säker vård och få bestämma själva om var och vem som ska utföra den.

Stig Zettlin SVP, Patrik Stenvard M
Ingemar Karlen KD, Carina Östansjö L

Motion

Landstingets personalpolitik

Landstinget Gävleborg har idag landets högsta kostnader för hyrläkare. Vilket är en påföljd av att många läkare flyr landstinget. Så många som en av fyra har lämnat vårt landsting vilket i verkligheten betyder 200 av 800 under de senaste två åren.

Än värre är att mer än varannan inte kan rekommendera landstinget Gävleborg som arbetsgivare. Viket de facto beror på personalpolitik och arbetsförhållanden inom landstinget.

Landstingets uppgift är att omedelbart se till att utveckla personalpolitiken, för att skapa en situation där personalen känner sig mer uppskattad än ifrågasatt.

Vår studie om landstingets personalpolitik har varit givande och lett till en spännande diskussion läkarnas arbetsvillkor och om landstingets personalpolitik. Undersökningens resultat ger ökad tyngd och aktualitet åt den tes Samverkan Gävleborg lyft fram i såväl valmanifest som i föreslagna budget- och ramförutsättningar. Landstinget Gävleborg behöver ett närvarande och lyssnande ledarskap som uppmärksammar sina medarbetare. Når vi inte dit saknas förutsättningarna att landstinget Gävleborg skall bli landets mest attraktiva arbetsgivare inom hälso- och sjukvård.

Utifrån de inkomna enkätsvaren kan vi konstatera att vi kan dra följande slutsatser:

 • Det är en påfallande stor andel av respondenterna som anger landstingets personalpolitik och arbetsförhållanden som orsak till varför man slutat. Landstingets uppgift är att omedelbart se till att utveckla personalpolitiken, för att skapa en situation där personalen känner sig mer uppskattad än ifrågasatt.
 • Vid chefsrekrytering måste det tas i beaktande att den chef som rekryteras ska ha adekvat legitimitet hos den personal som denne blir satt att leda. Saknas den legitimiteten hamnar chefen snart i en ohållbar situation där ledningsuppdraget blir omöjligt att genomföra.
 • Landstingets personalpolitik måste utvecklas även av omsorg om landstingets ekonomi. Att ständigt rekryterar chefer som inte blir kvar på sin post är alltid kostnadskrävande. Likaså är det oerhört kostsamt att ersätta tillsvidareanställd personal med hyrläkare.

Samverkan Gävleborg vill ändra på detta och med en ny personalpolitik vill vi skapa ett klimat där medarbetarna stannar och personalen känner sig mer uppskattat än ifrågasatt.

Utifrån Samverkan Gävleborgs undersökning föreslår vi följande:

 • Att alla medarbetare som slutar skall erbjudas avslutningssamtal med neutral part
 • Att kontinuerlig uppföljning av skälen till varför läkare slutar skall genomföras
 • Att skapa självständiga enheter för att ge medarbetarna mer att säga till om
 • Att erbjuda mer flexibla anställningsformer
 • Att skapa bättre utvecklingsmöjligheter för läkare genom t.ex. ökat samarbete med Uppsala
 • Att ge läkare anledning att prata gott om landstingets verksamheter
 • Att bättre omhänderta nyrekryterade läkare

Stig Zettlin SVP, Patrik Stenvard M
Ingemar Karlen KD, Carina Östansjö L

Satsning på ungdomskort

Landstingsstyrelsen hanterade idag trafikförsörjningsplanen för perioden 2013-215. Vi kan konstatera att det finns en bred samsyn om vikten av en väl fungerande kollektivtrafik som uppfyller länsinvånarnas behov av vardagsresor.

För att utveckla kollektivtrafiken i länet krävs långsiktighet och uthållighet. Det krävs även riktade insatser för att ändra attityder och förändra resandemönster.

Av den anledningen föreslog Samverkan Gävleborg i dag på landstingsstyrelsens sammanträde att landstinget ska erbjuda kommunerna tilläggstjänsten ungdomskort för att möjliggöra fria resor med kollektivtrafiken för länets ungdomar.

 • Vi konstaterar att det finns en bred samsyn om vikten av kollektivtrafik i länet som uppfyller länsinvånarnas behov av arbets- och studiependling och vi i Samverkan
 • Gävleborg är beredd att göra konkreta åtgärder för att utveckla det kollektiva resandet i länet.
 • Genom denna satsning skapas möjlighet för kommunerna att erbjuda fria resor för ungdomarna i länet vilket vi tror är en viktig insats för att öka det kollektiva resandet.
 • Att satsa på fria kollektivtrafikresor för våra ungdomar tror vi är en viktig framtidssatsning som möjliggör för kommande generationer att välja kollektivt resande.
 • Att satsa på fria resor med kollektivtrafik för ungdomar möjliggör vi ändrade resandemönster och goda trafikvanor.
 • Att unga lär sig ta ansvar för sin fritid och sina resor och att man slipper gå ensam genom områden som upplevs som farliga.

Stig Zettlin SVP, Patrik Stenvard M
Ingemar Karlen KD, Carina Östansjö L

SJUKVÅRDSPARTIET GÄVLEBORG
Västra Ångsäter 35
827 93 Ljusdal
Telefon: 070-32 66 297
Mail: info@svg.nu

Orgnr: 886501-3661
Producerad av