Ta parti för sjukvården

Valprogram 2022 - 2026

Inledning

I det följande presenterar vi vårt valprogram för 2022-2026 som vi ber Dig ta del av.
För att förverkliga hela vårt valprogram eller delar av detta behöver vi Din röst söndagen
den 11 september 2022. Lägg Din röst på Sjukvårdspartiet Gävleborg om Du tycker att
vårt valprogram är rimligt utifrån Dina, egna åsikter!

Pengarna till sjukvården

Hälso- och sjukvårdens utveckling är fortfarande väljarnas viktigaste fråga. Denna prioritering gör det svenska folket. Samtidigt som den konkreta sjukvården får högt betyg har kritiken av ledarskapet blivit allt skarpare. Ledningen och därmed ledarskapets kompetens ifrågasätts när den nära sjukvården inte kan upprätthållas vid såväl sjukhus som hälsocentraler. När personalen flyr vården och beroendet av inhyrd personal praktiskt taget permanentas går medborgarnas förtroende för ledningen förlorad. Kostnaden för inhyrd personal uppgick 2021 till 420 miljoner kr. Frågan om vad vi får för pengarna har blivit en återkommande fråga. 10 kronor av varje av Dig intjänad hundralapp går till finansiering av Regionen. Därmed deltar Du i finansieringen av sjukvård men även en omfattande administrativ överbyggnad i Region Gävleborg. Exempelvis bemannas den av fler ekonomer och så kallade strateger än det totala antalet läkare! Vi ifrågasätter kraftfullt om detta kan vara en rimlig fördelning av de ekonomiska resurserna för att bedriva effektiv och produktiv sjukvård i Gävleborg.

Sjukvårdspartiet arbetar för
 • Öka antalet vårdplatser.
 • S k korridorvård bannlyses och alla patienter skall erbjudas enkelrum.
 • Telefontillgängligheten förbättras i alla verksamheter.
 • Vårdgarantiernas ledtider förkortas samt att rättigheten att träffa läkare förstärks och upprätthålls.
 • Behovet av hyrpersonal fasas ut och att vården utföres av egenanställd personal.
 • En rejäl satsning lönemässigt genomföres för vårdens schemalagda dygnet runt
 • Personal 24/7 med upp till 10.000 kronor mer/månad.
 • Ansvarig ledning skall finnas på plats vid sjukhus och egna hälsocentraler i Gävleborg.
 • Akut- och förlossningsvård bedrivs vid akutsjukhus i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle.
 • Äldresjukvården förbättras konkret med anställande av fler geriatriker.
 • Operationsköerna kortas genom uppfylld vårdgaranti.
 • Ambulansverksamhetens insatstider blir kortare.
 • Barnpsykiatrin tilldelas ökade resurser med särskilt beaktande av ohälsa i skolmiljö.
 • Äldres fysiska och psykiska hälsa uppvärderas i hälso och sjukvården. . Sid2
 • Särskild hospiceverksamhet (vårdenhet för vård i livets slutskede) etableras i Gävleborg.
 • Patientens rätt till en personlig läkarkontakt garanteras i Region Gävleborg.
 • Mellanvårdsplatser inrättas för medicinskt färdigbehandlade vid sjukhus.
 • Tandvård inordnas i det allmänna
 • Hälso- och sjukvårds åtagandet med nuvarande högkostnadsskydd i riket.
 • Det skall vara rent på våra sjukhus, all städning i egen regi.
 • Personer med kronisk sjukdom får större resurser i hälso och sjukvården.
 • Sjukvården får kontroll på multiresistenta bakterier i vården
 • Barnpsykiatrin får mer resurser
Regional utveckling

Genom nationella beslut har Regionerna ökat ansvar för att utveckling sker i respektive län och regioner. För Gävleborgs del innebär detta en utmaning då arbetstillfällena inom regionen är för få att kunna erbjudas grupper på arbetsmarknaden med högre utbildning
och kompetens. Region Gävleborgs löneläge är lågt vilket är en följd av bland annat låg utbildningsnivå. Det måste också konstateras att exempelvis möjligheten att resa kollektivt med buss tåg inte tillfredsställer behoven för en rörlig arbetsmarknad. Tele och fibernätet är inte heller tillräckligt täckande. Allt detta hämmar tillväxten och gör att arbetslösheten biter sig fast. Regionen kallas i dag för Region Gävleborg. Det är ett ganska okänt begrepp och därför vore det bättre att regionen byter namn till Region Gästrikland
och Hälsingland. Det är två landskap som är betydligt mer kända

Sjukvårdspartiet Gävleborg arbetar för
 • E4 utbyggs till fyrfilstandard med sträckning genom hela regionen.
 • E16 och E45 an får ökad standard i Gävleborgs region.
 • Arbetet med dubbelspår på ostkustbanan inleds genom vår region. Samt att norra stambanan får nödvändig upprustning.
 • Utvecklingen av kollektivtrafiken får tillräckliga resurser för att förverkliga ambitionerna om ökat resande med kollektiva färdmedel inom region Gävleborgs
 • Goda förbindelser i kollektivtrafiken upprätthålles mellan regionerna,
 • Vi vill utveckla folkhögskoleverksamheten i region Gävleborg
 • Förutsättningar för spårbunden trafik mellan Hudiksvall och Ljusdal utreds.
 • Principen om att tre akutsjukhus behövs i Gävleborg skrivs in i regionala utvecklingsplanen.
 • Region Gävleborg byter namn till region Gästrikland och Hälsingland
Bättre hälsa, miljö och välfärd

Det regionala omfattar utöver sjukvården även frågor som miljön, folkhälsan och den allmänna välfärden. Vi kräver därför förändring i form av konkret politiskt ansvarstagande och agerande av den politiska ledningen. För att kunna måna om folkhälsan i länet och
göra framsteg på området förutsättes politisk aktivitet inom ett flertal olika sociala miljöer. Låg utbildningsnivå hos befolkningen leder till höga ohälsotal. Man måste aktivt verka för högre välfärd, bättre folkhälsa och livsmiljöer i region Gävleborgs. Inom regionens egen verksamhet utgör god arbetsmiljö inom hälso- och sjukvårdens dygnet runt verksamhet en betydelsefull faktor. Vi sätter likhetstecken mellan att god arbetsmiljö också leder till bra vård.

Vi står för stora utmaningar när det gäller vår miljö. Omställningen behöver ta fart och där är Region Gävleborg en del av den. För vi ska uppnå det gemensamma klimatmål vi i Sverige skrivet på behöver vi agera nu. En hållbar utveckling omfattar många saker. Där ska vi vara en föregångare och ett stöd för våra kommuner.

Sjukvårdspartiet Gävleborg arbetar för 
 • Arbetsmiljön främst inom regionens dygnet runt verksamhet med hälso- och sjukvård prioriteras högt.
 • Regionens organisation och ledning anpassas till att bejaka inte bara sundare arbetsmiljöer i vården utan också innefatta administrativa miljöer.
 • Regionen aktivt arbetar för tryggare, säkrare och ständigt förbättrade trafikmiljöer på väg och järnväg i hela vårt län.
 • Regionens hälso- och sjukvård arbetar utifrån närhetsprincipen i tex olycksfalls- och förlossningsvård.
 • Regionens strategier för framåtskridande innefattar tydliga mål för miljön, folkhälsan och välfärden.
 • Regionens strategier anvisar hur man skall möta behov för att lösa integrations-, arbetslivs- och boendemiljöproblematik i Gävleborg.
 • Personer med olika slags funktionsnedsättning får rimliga villkor för stöd t.ex. med hjälpmedel.
 • Kollektivtrafiken ska använda enbart förnyelsebara bränslen som ej innehåller palmolja.
 • Fortsätta med fler eldrivna bussar där det är lämpligt.
 • Montera solceller på våra fastigheter för att öka självförsörjningen på el.
 • Öka andelen digitala möten även inom vården för att minska behovet av resor.
 • Öka andelen lokalt producerade livsmedel i våra upphandlingar.
Organisation och finansiering

Region Gävleborg, tidigare Landstinget och dess ledning vanskötte inte bara organiserandet av själva verksamheten utan också ekonomin. Den viktigaste funktionen, hälso och sjukvården har under de 15 senaste åren underbudgeterats med miljardbelopp.Regionens är organiserat i s.k. ledning och verksamhetsstöd LOV:en (lednings- och verksamhetsstöd). Här köper och säljer regionen internt tjänster av it stöd, städ av lokaler mm. Intern administration omsätter i dag över 1 miljard kr. Administrationen måste minska. Andra kommuner och regioner som testat nämnda modell har efter kort tids praktiserande funnit för gott att överge den.

Sjukvårdspartiet Gävleborg vill hävda att regionledningen inte klarar av att rekrytera den vårdpersonal som behövs för att hålla vårdplatserna öppna. Detta orsakas av dålig personalpolitik. Flykten från Region Gävleborg av både läkare och annan sjukvårdspersonal ökade därmed drastiskt kostnaderna för inhyrning av personal från nyss nämnda kategorier. kostnaden för inhyrd vårdpersonal kostade 2021 450 miljoner kr. I Region Gävleborg sjunker vårdproduktionen medans det sparade kapitalet växer. Fonderade medel uppgår i dagsläget till c:a 7 miljarder kronor (7000 miljoner). Regionen har inga lån eller lånekostnader. 

Sjukvårdspartiet arbetar för
 • Regionens budget för hälso- och sjukvård anpassas till de verkliga kostnaderna.
 • Inhyrd personal skall ersättas av fast anställda läkare och sjuksköterskor.
 • En investeringsplan för vårdlokaler fastställs och att investeringsmedel anvisas som motsvaras av den reella kostnaden.
 • Verksamheten inom LOV budgeteras av Regionfullmäktige och minskas i omfattning.
 • Regionens egna hälsocentraler var och en för sig eller i samverkan får bilda egna resultatenheter baserat på uppdraget i hälsovalet.
Ta parti för sjukvården 2022 - 2026

Sjukvården behöver ett parti som helhjärtat försvarar hälso- och sjukvårdens verksamhet och intressen i hela Gävleborgs län. Du förtjänar ett parti som försvar mot den byråkratiska och kostsamma administrationens tillväxt och det traditionella partisystemets eftergivenhet inför centralistiska idéer och direktiv. Dessa drabbar direkt och hårt möjligheten att bedriva bra och trygg sjukvård i Gävleborg. Sjukvårdspartiet Gävleborg försvarar och arbetar för utveckling, inte avveckling av sjukvård i Gävleborgs län. 

Rösta för sjukvården den 22 september 2022

Rösta på Sjukvårdspartiet Gävleborg i region/landstingsvalet.

SJUKVÅRDSPARTIET GÄVLEBORG
Västra Ångsäter 35
827 93 Ljusdal
Telefon: 070-32 66 297
Mail: info@svg.nu

Orgnr: 886501-3661
Producerad av