Ta parti för sjukvården

Om Sjukvårdspartiet Gävleborg

Sjukvårdspartiet Gävleborg bildades år 2001 i Bollnäs, Gävleborgs län. I valet 2002 vann partiet fem mandat i landstingsfullmäktige, år 2006 fem mandat och 2010 fyra mandat.

I valet 2014 vann Sjukvårdspartiet sex mandat vilket innebär att partiet fick fler mandat än både KD och FP i landstingsfullmäktige. Partiets omedelbara målsättning vid bildandet var att vinna mandat i landstingsfullmäktige i Gävleborgs landsting och tillsammans bilda en ny politisk majoritet för att stoppa nedmonteringen av akutsjukvården vid sjukhuset i Bollnäs. Tidigare hade akutsjukhusen i Söderhamn och Sandviken stängts utan att utlovade kostnadsreduceringar kunnat redovisas. Det visade sig däremot att sjukvårdskostnaderna ökade i landstinget Gävleborg efter nedmonteringen av sjukhusen.

Den socialdemokratiska landstingsmajoriteten "förstärkt" med vänsterpartiets företrädare inledde så attacken mot sjukhuset i Bollnäs. Kvaliten var dålig och förlossningsvården pekades ut som särskilt riskabel utan bevisföring.
En värdering efter förlossningsvårdens stängning visade tvärtom att den bästa vården i Gävleborg erbjudits i Bollnäs under de åren. (s) och (v) majoriteten påstod dessutom att hundratals miljoner skulle "sparas" om en nedläggning av förlossningsvård och akutkirurgi kunde genomföras. I efterhand kan vi konstatera att inga besparingar har uppnåtts och majoritetens "kalkyler" var falsarier.

Vänstermajoritetens mål var naturligtvis en fullständig nedläggning av akutsjukvården i Bollnäs. Sjukvårdspartiets inträde i landstingsfullmäktige 2002 blev avgörande för att dessa planer ännu inte kunnat förverkligas. Tillsammans med de borgerliga oppositionspartierna kunde Sjukvårdspartiet genomdriva en upphandling av större delen av verksamheten vid Bollnäs sjukhus med hälsocentral, akutmottagning, medicinsk akut sjukvård och planerad kirurgi. Akutsjukvård behövs i Bollnäs och Sjukvårdpartiet arbetar nu för att verksamheten i Bollnäs skall utökas med akutkirurgi och förlossningsvård. Bollnäs sjukhus behöver bli ett fullt utvecklat akutsjukhus igen.

Region Gävleborgs verksamheter

Det behövs tre akutsjukhus i Gävleborg för att alla länsinnevånare ska kunna erbjudas god vård. I vårt län är avstånden stora och den akuta vården behöver finnas nära! Nuvarande förhållanden innebär sämre möjlighet till vård i stora delar av Gävleborgs län då resvägarna är långa. Alla transporter över en timme är enligt vedertaget mått dålig kvalitet.
I vårt län drabbas många i onödan av negativa medicinska konsekvenser och allmänna olägenheter för patienter och anhöriga. Länets skattebetalare drabbas också genom höga transportkostnader för ambulanshelikopter och ett allmänt resursslöseri där ett akutsjukhus till väsentliga delar är avstängt från möjlighet att erbjuda kvalificerad akut kirurgisk vård.
Bollnäs Sjukhus

Bollnäs sjukhus skall vara akutsjukhus för södra Hälsingland och erbjuda fullvärdig akutsjukvård för främst invånare i Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn samt specialistsjukvård för hela länet där detta är medicinskt och ekonomiskt motiverat.

Gävle Sjukhus - hela länets Sjukhus

Gävle är länets ojämförligt största tätort. Därför är det logiskt att det största sjukhuset finns i Gävle. Gävle sjukhus skall erbjuda fullvärdig akutsjukvård för invånarna i Gästriklands kommuner samt erbjuda specialistsjukvård för hela länet där detta är förmånligt utifrån medicinska och ekonomiska kriterier.

Hudiksvalls Sjukhus - det nära akutsjukhuset

Hudiksvall skall vara akutsjukhus för Norra Hälsingland och erbjuda fullvärdig akutsjukvård och förlossningsvård för främst invånare i Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstigs kommuner samt erbjuda specialistsjukvård för hela länet där detta är medicinskt och ekonomiskt motiverat.

Sandviken Sjukhus

Sandvikens sjukhus skall vara närsjukhus med hälsocentraler, rehabilitering och äldrevård i samverkan med Sandvikens kommun. Dagkirurgin bör flyttas tillbaka till Sandvikens sjukhus och utvecklas då det var en mycket väl fungerande verksamhet. Sjukhuset står idag med ett flertal tomma lokaler och Sjukvårdspartiet anser att det ska fyllas på med verksamheter.

Söderhamn Sjukhus

Landstingets verksamhet vid Söderhamns sjukhus skall upprätthållas och utvecklas i minst nuvarande omfattning.

Ljusdal sjukhus

Verksamheten vid Ljusdals sjukhus skall i samarbete med Ljusdals kommun upprätthållas och utvecklas i minst nuvarande omfattning.

Hälsocentraler

Region Gävleborgs primärvård arbetar inom ramen för en hälsovalsmodell med egna val och alternativt drivna hälsocentraler. Vårdvalet har utvecklats bra och Sjukvårdspartiet arbetar för ett fortsatt och förstärkt patientperspektiv inom primärvården.

Tandvård

Region Gävleborg erbjuder god tandvård genom Folktandvården. I ett nationellt perspektiv är en förstärkt tandvårdsförsäkring och lägre tandvårdskostnader ett starkt önskemål från Sjukvårdspartiet Gävleborg.

Trafik

Utöver hälso- och sjukvård har Region Gävleborg ett nationellt uppdrag för kollektivtrafik i Gävleborg. Sjukvårdspartiet arbetar för en väl fungerande och kostnadseffektiv kollektivtrafik i länet.

Kultur & utbildning

Utöver hälso- och sjukvård har Region Gävleborg ett nationellt uppdrag för att utveckla kulturlivet i Gävleborgs län. Regionen har också ett åtagande gällande länets folkhögskolor. Sjukvårdspartiet arbetar för Region Gävleborgs aktiva engagemang i kultur- och utbildningspolitiska frågor.

Ledning, organisation och administration

Sjukvårdspartiet arbetar för ett gott ledarskap, smidig organisation och effektiv administration i Region Gävleborg. Vi anser därmed att mycket behöver göras för att förbättra nuvarande förhållanden, dagens ledarskap är skadligt för Regionen Gävleborgs utveckling, det behöver förnyas både politiskt och administrativt. Vi arbetar för att divisionsorganisationen reformeras, att konsultkostnaderna reduceras, att rekryteringsbonusar stoppas, att ledarskapet blir mer demokratiskt samt att kostnader för administration och överbyggande reduceras.

Patient/medborgarperspektiv

Sjukvårdspartiet Gävleborg arbetar utifrån ett patient/medborgarperspektiv i Landstinget Gävleborg och i andra sammanhang där vi är politiskt verksamma. Den bästa sjukvården, nära och lättillgänglig för dig och alla andra som bor och verkar i Gävleborgs län. Hälso- och sjukvården skall också vara kostnadseffektiv och inte belasta brukare och skattebetalare med onödigt höga kostnader. Det finns och ges mycket bra sjukvård i Gävleborg men det finns också brister och otillfredsställda luckor i vårt län. Därför behövs Sjukvårdspartiet Gävleborg, våra sjukvårdspolitiska projekt fortsätter tills våra mål om den vården i Gävleborg är uppnådda. Sjukvårdspolitiken behöver Sjukvårdspartiet idag och säkert också i framtiden.

SJUKVÅRDSPARTIET GÄVLEBORG
Västra Ångsäter 35
827 93 Ljusdal
Telefon: 070-32 66 297
Mail: info@svg.nu

Orgnr: 886501-3661
Producerad av