Ta parti för sjukvården

Motioner & interpellationer

Nedan kan du läsa interpellationer och motioner som partiet skrivit och lämnat in till Regionfullmäktige under de senaste åren.

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2017-04-05

Regionens vindkraftsatsning

I juni 2012 fattar Region Gävleborg beslut om att investera i två stycken vindkraftverk. Motivet till att förvandla skattemedel till högriskkapital (som det senare visade sig bli) var att på det sättet försörja Regionens elbehov med 30-40% av det totala behovet. Investeringen beräknades uppgå till cirka 80 miljoner kronor. Affären gjordes upp med en underleverantör som av olika anledningar fick bytas ut med förseningar av hela projektet som följd.

Platsen för vindkraftverken blev Småland vid den lilla orten Torsås och det var inget populärt val för ortsbefolkningen och protesterna blev högljudda och långvariga. En ortsbo citerades i lokaltidningen ”Om jag står utanför mitt hus låter det som att jag bor på en flygplats”. En tidningsrubrik löd ”Snurror stör grannar. Försöker med juridiska medel få bort vindkraftverken”.

Region Gävleborg bär naturligtvis hela ansvaret för det jag redogjort för ovan men ingenting framkom märkligt nog vid de två tidigare tillfällen som jag efterlyste lägesrapport i Regionfullmäktige. Allt uppgavs vara frid och fröjd och inga störningar i miljön, elproduktionen eller problem av juridisk art fanns att rapportera. Lönsamheten beskrevs som lysande. Inga som helst siffror som stödde exempelvis lönsamheten presenterades nämndes i sammanhanget och med det fick jag låta mig nöja.

Det var då det och jag tillåter mig nu att ställa några frågor till ansvarigt med förhoppningar om utförliga svar. Som delägare i form av skattebetalare är jag av naturliga skäl mån om att mina skattemedel förvaltas på bästa sätt.

Utifrån ovanstående önskar jag få svar på följande frågor:

- Gjordes en investeringskalkyl för att bedöma betalningsströmmarna och lönsamheten innan beslut om investering kom upp i fullmäktige för beslut. Hur såg den ut och hur har den utfallit?
- Hur stor del av Regionens vindkraftverks totala potential har lett till elproduktion sedan de togs i bruk?
- Föreligger konflikter av juridisk art som ännu inte utagerats? I så fall av vilken typ?
- Finns det en prognos om förväntad lönsamhet och produktion för exempelvis
en tolvmånadersperiod eller annan om så föredras och hur ser den ut?
- Finns planer på att avveckla engagemanget i egna vindkraftverk?

Med vänliga hälsningar,
Joe Eriksson-Glad
Sjukvårdspartiet

Till Regionfullmäktige Region Gävleborg
Interpellation 2017-02-20

Om stängning av förlossningsvården i Hudiksvall

Ledningen för vården i Region Gävleborg föreslår sommarstängning av förlossningsvården vid Hudiksvalls sjukhus 2017. Detta är ett extremt förslag som försätter blivande föräldrar i en situation av osäkerhet och otrygghet. Samtidigt vet vi att inga alternativa förlossningsenheter har förberetts och vårdens ledning i Gävleborg menar att brist på resurser och personal är lika stor i ”hela landet”. Tänk om alla huvudmän resonerar som Gävleborg, hur blir situationen då?

Hälso- och sjukvårdens ledning i Gävleborg har under lång tid försummat utvecklingsarbetet för förlossningsvården i vårt län. I Hudiksvall har verksamhetens lokaler tillåtits att förfalla och i Gävle är de otidsenliga. Personalfrågorna har misskötts, nyrekryteringen har varit närmast obefintlig och barnmorskornas löner har hållits nere. Statsmakten har i dagarna fördelat 14 miljoner till Gävleborg för att utveckla bland annat förlossningsvården och det vore rimligt att någon del av dessa miljoner används för att upprätthålla och rekrytera nödvändig personal.

Med anledning av vad som ovan anförts önskar undertecknad ställa följande frågor till ansvarigt regionråd:
- Kommer den politiska majoriteten tillåta stängning av förlossningsvården i Hudiksvall.
- Är den föreslagna sommarstängningen ett förspel till definitiv stängning av kvinno- barn och förlossningsvården i Hudiksvall.

Stig Zettlin (SVG)

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2017-02-15

Stängningen av barnmottagningen i Bollnäs

Det är med förfäran man tvingas konstatera att Barnmottagningen i Bollnäs tvingas stänga under januari och februari 2017 på grund av personalbrist. Detta innebär att familjer måste resa till Hudiksvall eller Gävle för sina besök vilket medför ett flertal resor och ändrad planering för de drabbade familjerna. Sjukvårdens utbud är inte längre jämlik. Barnmottagningen i Bollnäs har haft svårt att rekrytera läkare och nu fattas även sjuksköterskor då tre stycken nyligen sagt upp sig. Att personal slutar kan bero på förklarliga skäl men när en hel verksamhet tvingas stänga för att man inte klarar av att rekrytera personal så måste man från majoriteten vakna och se efter vad detta beror på.

Jag vill ha svar på följande frågor:
• Hur arbetar man från Regionledningen och i majoriteten för att motverka att man hamnar i liknande situationer framöver.

Sjukvårdspartiet Gävleborg

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2017-02-15

Hur blev det med hemsjukvårdens övergång till kommunerna?

Det har nu gått över ett år sedan Region Gävleborg i förhandlingar med länets alla kommuner gjorde en överlämning av Hemsjukvården. Många kommuner var tveksamma och många frågor fick rätas ut innan det blev klart och vi från Region Gävleborg kunde lämna över hemsjukvården.

Utifrån ovanstående önskar jag få svar på följande frågor:
• Hur blev överlämningen av hemsjukvården?
• Fungerar hemsjukvården bra idag?
• Har personalen funnit sig i sin nya roll?

Sjukvårdspartiet Gävleborg

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2017-02-15

Personalbristen på hälsocentralerna i Region Gävleborg

Under hösten 2016 har det hänt allvarliga akuta stängningar av Hälsocentraler i vårt län på grund av personalbrist och rekryteringsproblem. Situationen är så allvarlig att man valt att lyfta ur Hofors Hälsocentral ur Hälsovalssystemet.  Idag fattas det ca 70 läkare på regionens egna hälsocentraler vilket speglar en mörk verklighet av den personalpolitik som bedrivs inom Region Gävleborg.

Jag önskar få svar på följande frågor:
• Hur arbetar majoriteten för att situationen ska lösas på länets hälsocentraler och vi får rätt antal läkare anställda?
• Hur många läkare fattas i dag på länets hälsocentraler?

Sjukvårdspartiet Gävleborg

Till Region Gävleborg
Motion 2017-02-15

Tryckta buss- och tågtidtabeller

I Region Gävleborg har vi skapat ett samhälle där vissa grupper saknar tillgänglighet till buss- och tågtider för att resa kollektivt.
Det är inga problem för de yngre som har tillgång till telefoner och datorer hemma för att där ta del av busstider eller tågtider. Men som region har vi också ansvar för de medborgare som inte kan hantera dagens teknik men vill åka kollektivt. Därför måste regionen kunna erbjuda tryckta buss- och tågtidtabeller då dagens system innebär ett utskick av en hög med A4 papper. Pappershögen är inte hanterbar och inte så lämplig att ta med sig då man ska resa. Det är inte rättvist och det skapar inte samma tillgänghet som för de som har laddat ner den i sin telefon.

Region Gävleborg behöver inte trycka upp enorma upplagor men de resenärer som kliver ombord ska kunna få en buss- och tågtidtabell i handen av chauffören.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
• Att Region Gävleborg trycker upp en mindre upplaga av buss och tågtidtabeller som ska finnas tillgängliga på länets bussar och tåg.
• Att motionen behandlas så att beslut kan tas fullmäktige senast sep-2017

Sjukvårdspartiet Gävleborg.

Till Region Gävleborg
Motion 2017-02-15

Fler vårdplatser i Region Gävleborg 2017

Region Gävleborg står inför allvarliga problem gällande antalet vårdplatser där många avdelningar har överbeläggningar under lång tid. Detta betyder att fler vårdplatser måste öppnas och att personal måste rekryteras.  Följande avdelningar har haft fullbelagt eller överbeläggningar under de flesta månader under 2016. Akutmottagningen Gävle, Geriatrikavdelningen Gävle, Hjärtintensiven i Hudiksvall, Kirurgavdelningen 11,A och 11B, Kirurgavdelningen i Hudiksvall, Medicinavdelningen i Hudiksvall, Njur- och hematologavdelningen i Gävle samt Strokeavdelningen i Gävle.

Ovanstående avdelningar har under det gångna året haft högt patienttryck och flertalet överbeläggningar. Detta skapar korridorvård och ger personalen allt för stor arbetsbelastning. Utöver detta blir patientsäkerheten sämre och risken för misstag större.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
• Att Region Gävleborg ger i uppdrag till Hälso- och Sjukvårdsnämnden att granska de avdelningar i vården som ofta har överbeläggningar och finna orsaken till vad detta beror på.
• Att Region Gävleborg ger i uppdrag till Hälso- och Sjukvårdsnämnden att senast under våren 2018 ha ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de ständiga överbeläggningarna.
• Att resurser tilldelas från Budgetreserven för att få rätt antal vårdplatser utifrån befolkningens vårdbehov.
• Att en uppföljning av hur det går för de avdelningar som nämns i motionen redovisas i Hälso- och Sjukvårdsnämnden under 2019
• Att motionen behandlas så att den kan beslutas i Fullmäktige senast Maj 2017

Sjukvårdspartiet Gävleborg

Till Region Gävleborg
Motion 2017-02-15

Minska antalet direktörer & chefer i Region Gävleborg

Region Gävleborg har i dag en organisationsstruktur bestående av 12 stycken direktörer. Regiondirektören bör ges i uppdrag att se över organisationen och reducera antalet direktörer och chefer för att på så vis effektivisera beslutsvägar samt minska regionens kostnader. Kostnadsbesparingen kommer att ge Region Gävleborg möjlighet att lägga pengar på rekrytering av läkare inom sjukvården.

Det borde vara möjligt att de nya ansvarsområdena som den nya regiondirektören får strukturera ska kunna ge en reducering så att det totala antalet direktörer max blir 7 st. Det kan betyda att vissa områden blir sammanslagna under en direktörs ansvarsområde och att detta på så vis blir enklare tydligare och effektivare. De administrativa resurser som är anställda under de uppsagda direktörerna kan således också sparas in. Besparingen på detta borde bli ca 40 miljoner kr och bör kunna förverkligas till 2019.

Sjukvårdspartiet Gävleborg yrkar därför på:
- Att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att reducera antalet direktörer och chefer och arbetar för att minska kostnaderna med 40 miljoner.
- Att arbetet följs av regionstyrelsen under 2018-2019
- Att besparingen på 40 miljoner ska få fullt genomslag till år 2019
- Att motionen behandlas så att den kan beslutas senast sep 2017

Stig Zettlin, Sjukvårdspartiet Gävleborg

Till Region Gävleborg
Motion 2016-12-15

Nattåg/nattbuss i Region Gävleborg

Om du som bor i Region Gävleborg vill resa ner till Gävle eller vidare mot Arlanda på kvällen/ natten är antalet avgångar mycket begränsat. Restiden att resa kollektivt ökar så mycket att det inte finns anledning att anta att resenärer vill välja att resa med tåg eller buss.

Skulle du som bor i Ljusdal vilja besöka Gävle kvällstid måste du resa hem redan 21:15 och då tar hemresan 1,40 h, stannar du istället till 23:00 tar hemresan 4,2 h på grund av flertalet byten. Väljer du att resa från Arlanda norrut kan restiden bli uppemot 8 h med flera byten med långa väntetider under natten. Jag anser att detta måste ses över och behovet för utökad kollektivtrafik nattetid finns hos befolkningen.

Utifrån ovanstående föreslår jag därför:
- Att Region Gävleborg ger i uppdrag till X- trafik att på prov införa en nattavgång mellan Gävle och Ljusdal fredag/lördag natt.
- Att Region Gävleborg ger Hållbarhetsnämnden i uppdrag att följa detta projekt och arbeta fram en hållbar lösning på en nattavgång mellan landskapen som kan bli mer långsiktig.

(SVG)

Till Region Gävleborg, ansvarigt regionråd
Ledamotsfråga 2016-11-29

Hofors HC och dess verksamhet

Enligt fullmäktigemajoritetens beslut skall alla idag listade vid Hofors Din Hälsocentral avlistas från hälsovalet från den 1 januari 2017. Verksamheten i Hofors skall därefter bedrivas på annat sätt och min fråga är därför

- Hur skall verksamheten vid Hofors HC bedrivas från den 1 januari 2017.

Kent Olsson (SVG)

Till Region Gävleborg, ansvarigt regionråd
Ledamotsfråga 2016-11-29

Region Gävleborgs hantering av fakturor

Enligt uppgift har Region Gävleborg betalat bluffakturor till miljonbelopp. Min fråga blir därför:

- Hur har detta kunnat ske och vilka åtgärder har vidtagits kring denna frågeställning

Stig Zettlin (SVG)

Till Region Gävleborg
Motion 2016-11-08

Ändring av dagordningen i regionfullmäktige

Politik är en färskvara och de frågor som vi förtroendevalda tar upp är ofta frågor som är viktiga och aktuella i den närtid de skrivs i och kan påverka framtiden på flera olika sätt.

För oss politiker är det därför mycket viktigt att de frågor vi arbetar med kommer upp för behandling i regionfullmäktige och kan behandlas där inom rimlig tid från det att frågan ställs.
Därför anser Sjukvårdspartiet Gävleborg att regionfullmäktiges dagordning och reglemente skrivs om så att de ärenden som inte hunnits med på senaste regionfullmäktige tas upp först på dagordningen inför nästa sammanträde. Som det är nu så hamnar alltid de frågor som inte hunnits med långt bak i ärendelistan och risken för att man inte hinner med dem igen är överhängande.

På grund av ovanstående föreslår jag följande ändringar i fullmäktiges reglemente:
- Att dagordningen justeras för regionfullmäktige så att ärenden som inte hunnits med på tidigare sammanträde flyttas upp på dagordningen till nästa sammanträde.
- Att regionfullmäktiges presidium ser till att alla ärenden som kungjorts hinns med innan sammanträdet avslutas.

Sjukvårdspartiet Gävleborg

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2016-11-08

Obehandlade motioner i Region Gävleborg

2016-03-26  fanns det enligt Regionfullmäktiges protokoll 65 motioner som ännu inte var behandlade utan låg under fortsatt politisk- eller tjänstemannaberedning där den äldsta var från 2012-09-06, alltså 4 år gammal. Politikernas verktyg är ganska få och för oss som sitter i Fullmäktige är det ledamotsfrågor, interpellationer eller motioner som kan användas. Vi förtroendevalda lägger ner tid och energi på att föra fram vår politik och att motioner inte kommer upp för behandling är ytterst allvarligt och ett hot mot demokratin.

I demokratisk ordning så visar den politiska produktiviteten på att ledamöterna är insatta och intresserade av de frågor som Regionen kan påverka och har ansvar för. Det är respektlöst mot väljarna, fullmäktiges ledamöter och de politiska partierna att motioner inte behandlas i tid och att de får ligga i flera år för politisk och administrativ beredning.

Jag vill ha svar på följande fråga:
- Varför kommer inte motionerna upp för beslut i regionfullmäktige i Region Gävleborg.

Sjukvårdspartiet Gävleborg

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2016-11-08

Utställda böter till ISS för bristande städning

Sedan ISS tog över städningen av våra sjukhus och vårdlokaler så har företaget omorganiserat sig för att få till en bra städning. Men vid de städkontroller som utförs så upptäcks fortfarande stora brister.

Utifrån ovanstående önskar jag få svar på följande fråga:
- hur stora böter har ISS fått betala för bristande städning de senaste 12 månaderna (31 okt 2015 - 1 nov 2016).

Sjukvårdspartiet Gävleborg

Till Regionfullmäktige Region Gävleborg
Motion 2016-10-12

Folkomrösta om storlandstinget

Sveriges regering föreslår att ett storlandsting bildas när 6 nuvarande landsting/ regioner slås samman till ett storlandsting. I storlandstinget skall Gävleborgs län, Uppsala län, Västmanlands län, Sörmlands län, Dalarnas län och Örebro län ingå.
I ett befolkningsperspektiv får en sådan förändring dramatiska och omvälvande effekter. Den tidigare fysiska närheten och offentliga granskning vi varit vana vid när det gäller sjukvård och andra angelägenheter som kultur och kollektivtrafik kommer att upphöra när sjukvården, kulturen och trafiken fjärrstyrs från en alltmer folkfrånvänd politisk/administrativ elit med säte i en ännu diffus Svealandsmetropol.

Risken är betydande att befolkningen i Gävleborg och särskilt i Hälsingland blir berövade dess nuvarande inflytande över särskilt sjukvårdens utbudspunkter och utveckling. Det kommer att vara andra som till stor del tar över bestämmandet över våra angelägenheter och är detta bra ur ett medborgarperspektiv?
Nej, vi tror inte det och i vart fall borde man först fråga folket. Därför föreslår Sjukvårdspartiet Gävleborg att frågan om storlandstinget förs till en folkomröstning där hela frågeställningen förs ut till allmän debatt och kunskapande så att folkets vilja kan komma till uttryck i denna för vår framtid så viktiga fråga.

Med anledning av vad som ovan anförts föreslås regionfullmäktige besluta:
- Att frågeställningen skall vara Ja eller Nej till storregionen.
- Att regionstyrelsen får i uppdrag att till regeringen hemställa om att beslut om storregion ej skall fattas före genomförd folkomröstning i Gävleborg.

Stig Zettlin, Jan Näsholm, Joe Eriksson Gladh, Bernt Larsson, Kent Olsson för Sjukvårdspartiet Gävleborg

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2016-10-12

Vår pensionsfond och storlandstinget Svealand

Region Gävleborg (tidigare landstinget) har under lång tid avsatt medel med syfte att finansiera del av kostnader för tjänstepensioner intjänade före 1998 i Landstinget Gävleborg. I det förslag om storlandsting som varit ute på remiss nämns inget om hur Region Gävleborg skall upprätthålla pensionsfondens värde i förhållande till det pensionskollektiv fonden avses finansiera pensionsutbetalningar. Att villkorslöst lämna över fondens tillgångar att fritt förfogas över inom ett eventuellt storlandsting innebär att uppoffringar i sjukvården som gjorts i Gävleborg när driftsmedel överförts till pensionsfonden blir förgäves och fördelade till annat än avsett ändamål dvs region/landstingsanställda i Gävleborg med pensionsrätt intjänade före 1998.

Med anledning av vad som ovan anförts önskar undertecknad ställa följande frågor till ansvarigt regionråd:
- Vad händer med regionens pensionsfond vid eventuellt bildande av storlandsting.
- Hur garanteras landstingsanställdas rätt till medel från pensionsfonden vid framtida pensionsutbetalningar.

Stig Zettlin (SVG)

Till ansvarigt regionråd
Motion 2016-10-04

Resepoängen ska tillfalla Region Gävleborg

Vid flygresor som Region Gävleborg genomför så sker det via upphandling. Resorna ger personlig bonus för varje resenär som sedan kan användas till fria resor. Detta betyder till exempel att en resa tur och retur till USA kan ge resenären en fri resa till Paris. Detta kan skilja sig något mellan de olika bolagen.

I dag använder inte Region Gävleborg dessa bonusar utan den som reser kan själv dra sitt ”bonuskort” vid flygplatsen och på så sätt ta del av poängsamlandet. Jag anser att Region Gävleborg som betalar resorna också ska använda sig av den bonus som eventuellt ges för att nyttjas på resor i regionens namn.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:

- Att Region Gävleborg ser över möjligheterna att skapa ett poängsystem för att samla bonuspoängen som regionen får.

(SVG)

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2016-10-04

Är PWC rätt granskare av regionens verksamhet?

Många av de granskningar som utförs av Region Gävleborgs verksamhet sker av PWC som revisonsbyrå. Enligt de uppgifter jag fått fram har PWC 158 000 anställda i 158 länder och är världens största revisionsbyrå.

I samband med en granskning av SVT så fick vi se att PWC själva tydligt inte ville bli granskade. SVT:s reportrar reste ner till PWC huvudkontor men fick inte träffa någon, fick inte ens komma in. Detta är märkligt med tanke på att många av de Revisonsrapporter som PWC gjort visar på att det är viktigt att verksamheten blir ordentligt genomlyst och att det finns en öppenhet i granskningen av den offentliga verksamheten.

Våra revisonsrapporter ser bra ut, det tyckte även SCAs ägare när de fick sina revisonsrapporter. Trots detta hittade SVT i sin granskning att det fanns tvivelaktigheter då revisorerna själva varit delaktiga i t.ex. bjudresor. PWC hamnade i rampljuset vid granskningen av SCA affären, TELIA SONERA samt flera andra affärer. Jag vill lyfta detta då jag anser att företag som Region Gävleborg anlitar ska vara trovärdiga och klara av granskning.

Utifrån ovanstående vill jag ha svar på följande:
- Är PWC rätt granskare av verksamhet i Region Gävleborg?

(SVG)

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2016-09-17

Parkeringssituationen vid Gävle sjukhus drabbar patienter

Det råder fortfarande ett mycket stort behov av parkeringsplatser vid Gävle sjukhus. Patienter får i desperation åka varv på varv för att hitta en parkeringsplats. Majoriteten har antagit ett byggprogram och där finns inte parkeringshus inplanerat.  Detta kan bero på att man i miljöprogrammet skrivit att man ska minska bilåkandet och göra det lättare att resa på andra sätt.

Trycket av patienter ökar varje år liksom våra patienters vårdbehov vilket får som följd att fler och fler besöker Gävle sjukhus. Alla kan inte välja cykel, buss eller tåg och för dessa människor måste det finnas parkeringsmöjligheter i närheten av sjukhuset.

Utifrån ovanstående önskar jag svar på följande frågor:
- Hur tänker ni lösa bristen på parkeringsplatser vid Gävle sjukhus
- När kommer ett parkeringshus stå färdigt vid Gävle sjukhus

Stig Zettlin (SVG)

Till ansvarigt regionråd
Motion 2016-09-15

Rese- och turistbyrå i länet

När vi i dag skriver 2016 i våra kalendrar kan vi konstatera att Gävle, Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn förlorat en viktig del av servicen vid länets resecentrum/stationer. Tidigare kunde besökare få hjälp med att finna sin väg till turistbyråer, köpa buss- och tågbiljetter, få enklare guidning och liknande direkt vid stationerna. Idag krävs det att man har tillgång till internet via sin telefon eller annat. Alla människor har inte internet med sig hela tiden och många äldre klarar inte av dagens teknik. Därför är det mycket viktigt att besökare och resenärer kan få hjälp och guidning vid järnvägsstationerna.

Jag föreslår att Region Gävleborg tar första steget och kontaktar kommunerna i länets större orter för att diskutera finansiering, lokalmöjligheter och anställning av personal. Personalen kan med fördel vara av yngre årgång som en variant av ungdomsjobb under viss tid.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
- att frågan skickas till regionstyrelsen som får bereda motionen och besluta hur man ska gå vidare för att lösa frågan.
- att regionstyrelsen tar upp frågan med kommunerna i länets större orter om att ordna Rese- och turistbyråer.

(SVG)

Till ansvarigt regionråd
Motion 2016-09-15

Ny skyltning av våra världsarv och nationalparker

Region Gävleborg har ett ansvarsområde då det gäller att bevaka vårt kulturarv och till viss del vår turism och jag vill med denna motion väcka tanken på att regionen ska samarbeta med Vägverket för att få upp ny skyltning vid vårt läns stora genomfartsled E4:an .
Som exempel har Tönnebro Världshus 1 000 000 besökare/ år och många av dessa resenärer kan vara besökare till någon av våra nationalparker eller till vårt världsarv.  Skyltningen är mycket viktig för att du som resenär ska bli påmind om att du har en nationalpark eller ett världsarv i länet du besöker.

Jag vill därför att Region Gävleborg tar kontakt med Vägverket och ser till att skyltningen till följande platser blir genomförd, Färnebofjärdens nationalpark i Gästrikland, Hamra Nationalpark i Ljusdals kommun samt Världsarv Hälsingegårdarna och dessa bör skyltas både från Tönnebro och Hudiksvall.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
- Att Region Gävleborg i samarbete med vägverket ser till att skyltning till våra Nationalparker och vårt världsarv Hälsingegårdarna kommer upp på E4:an.
- Att motionen skickas till Kultur och kompetensnämnden samt till regionstyrelsen
- Att motionen beslutas i fullmäktige senast i december 2016

(SVG)

Till ansvarigt regionråd
Motion 2016-09-15

Lednings- och verksamhetsstöd - LOV omsätter ca en miljard

Denna verksamhet är mycket stor i Region Gävleborg och omfattade 2012 616 anställda och hade en omsättning på 860 miljoner kronor. Hur många anställda som finns idag är för oss okänt men ett rimligt antagande är att antalet ökat.
I den revisionsrapport som finns från Jan 2013 beskrivs en del av hur verksamheten är uppbyggd men det finns ändå en hel del frågetecken kring vad alla anställda gör. LOVEN som vi förtroendevalda använder som begrepp i frågor rörande denna verksamhet är heller inte så kända hos allmänheten.

I denna motion är andemeningen att vi i det framtida budgetarbetet skall ha LOVENS anställda under en egen gren i budgeten så att vi enklare kan se vad denna organisationsgren kostar Regionen. I Regionfullmäktige fastställs budgeten för kollektivtrafik, kultur och sjukvård med mera men LOVENS stora verksamhet interndebiteras helt och redovisas inte för oss fullmäktigeledamöter eller för allmänheten.

Pengarna som vi politiker lägger på till exempel sjukvård kan i verkligheten gå till att bekosta LOVENS verksamhet. Ett vettigt förslag är att LOVEN läggs under en särskild budgetpost så att vi politiker även kan pröva LOVEN i budgetfrågan och därefter lägga en budget som är relevant utifrån politiska perspektiv och befolkningens förväntningar. Att man som i dag låter en verksamhet på över 600 anställda inte ha egen budget är anmärkningsvärt och ur folkets synvinkel inte ansvarsfullt.

I de interjuver som Landstingets revisorer genomfört har det framförts kritik mot denna stora interna debitering som rör sig om enorma belopp varje år där vi politiker saknar insikt i hur stora belopp LOVEN debiterar intern och eventuellt även externt. Det är mycket viktigt för alla anställda i vår region att man på ett tydligare sätt förstår vad denna interna verksamhet egentligen kostar. Det borde vara enkelt att varje verksamhet som i dag köper LOVENS tjänster också kan lägga in i budgeten hur mycket den interna kostnaden blir och att man i den budget som läggs särredovisar denna kostnad så att vi politiker får en särskild post i budgetarbetet där LOVENS verksamhet sätts och prövas likväl som all annan verksamhet.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
- Att vi det i det kommande budgetarbetet inför 2017 får nya budgetposter som berör LOVENS verksamhet.
- Att dessa poster som tidigare interndebiterats nu får särskilt budgetbeslut för varje division eller verksamhet samlat i en öppen budgetpost kallad LOVEN
- Att de verksamheter som regionen beslutar om får nytt redovisningsätt där LOVENS budget kommer att prövas politiskt

(SVG)

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2016-09-15

Om direktörskollektivets sidoverksamheter

Det har i media bekantgjorts att samordningsdirektören i Region Gävleborg har utredningsuppdrag vid sidan av sin tjänst i regionen.
Mot bakgrund av det stora antal direktörer som finns inom Region Gävleborg och att detta kollektiv utökats på senare tid önskar undertecknad ställa följande frågor till ansvarigt regionråd:

- Anser regionrådet rent principiellt att direktörer i Region Gävleborg skall kunna åta sig sidouppdrag.
- Om svaret är ja, anser regionrådet att regiondirektören fritt kan medge sidoverksamhet inom direktörskollektivet.

Stig Zettlin (SVG)

Till ansvarigt regionråd
Motion 2016-09-15

Sjukhusbiblioteket vid Bollnäs sjukhus

Det har kommit till min kännedom att sjukhusbiblioteket vid Bollnäs sjukhus har packats ner och stängts. Jag anser att det är mycket viktigt för både personal och besökare att ett mindre sjukhusbibliotek finns på sjukhuset. Mycket kunskap inhämtas i dag från till exempel Internet men att ha möjligheten att besöka ett bibliotek på sjukhuset för att i lugn och ro läsa en bok eller en tidning är något som Region Gävleborg borde erbjuda sina patienter och sin personal.

Jag yrkar därför på:
- Att ett sjukhusbibliotek återuppbyggs vid Bollnäs sjukhus.
- Att motionen behandlas senast dec 2016 i fullmäktige.

(SVG)

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2016-09-15

Vårdkvalitet och inhyrd vårdpersonal i Region Gävleborg

I regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet finns idag drygt 50 företag med uthyrning av personal som verksamhetsidé verksamma. Antalet företag och antalet inhyrda är rekordhögt i Region Gävleborg. Den årliga kostnaden är mer än 200 miljoner kronor och omfattar i huvudsak kategorin läkare.

Mer än var fjärde allmänspecialist i regionens primärvård är en hyrläkare. Sedan 2010 har den sammantagna kostnaden för hyrläkare varit svindlande 1 200 miljoner kronor. I förhållande till befolkningens storlek har Region Gävleborg flest antal hyrläkare i den egna verksamheten.

Med anledning av vad som ovan anförts önskar undertecknad ställa följande frågor till ansvarigt regionråd:
- Anser regionrådet att frågan om bemanning varit väl skött i Region Gävleborg.
- Om så inte är fallet hur har det kunnat få bli på detta viset.

Stig Zettlin (SVG)

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2016-09-15

Om kostnader för konsulter

Region Gävleborg har över tid upphandlat konsulttjänster för betydande belopp. Omfattningen av dessa aktiviteter är sällan belysta i offentlig redovisning. Mot bakgrund därav och med tanke på behovet av sparsamhet och effektiv användning av skattemedel önskar undertecknad svar på följande frågor:

- Vilka konsulttjänster och till vilka belopp har upphandlats under 2015.
- Vilka konsulttjänster och till vilka belopp har upphandlats under 2016.
- Vilka konsulttjänster och till vilka belopp planeras inför 2017.

Stig Zettlin (SVG)

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2016-08-31

Om direktörsförordnanden i Region Gävleborg

Det senaste året har två nya direktörer förordats i Region Gävleborg. En fastighetsdirektör och en hållbarhetsdirektör. Regionen hade redan tidigare ett stort antal direktörer och ett utökat antal just nu synes tämligen omotiverat. Visserligen finns ett stort behov av förbättring inom både fastighetsfrågor och hållbarhet men att nya direktörer är rätta medicinen är en väldigt tveksam förmodan.

Med anledning av vad som ovan anförts önskar undertecknad ställa följande frågor:

- Har regiondirektören fritt att utse så många direktörer som han själv finner lämpligt.
- Finns något regelverk för direktörskollektivets omfattning och dess aktivitetsområden.
- Finns det skäl för att regionstyrelsen hålls bättre informerade om olika direktörers verksamhet i och utanför Region Gävleborg.

Stig Zettlin (SVG)

Till ansvarigt regionråd Hanna-Karin Link, Region Gävleborg
Interpellation 2016-08-31

Hur mår egentligen ambulansvården i Gävleborg?

Under sommaren 2016 har ambulansen vid 278 tillfällen inte kommit fram till patienten och olycksplatsen inom inställelsetiden på 20 minuter vid prio 1-larm. Detta är oroande och visar att bristen på personal inverkat menligt på verksamheten. Enligt media, fackförbund och ambulanspersonal har ambulansverksamheten blivit sämre i och med beslutet att införa jour. Bristen på personal har ställt ambulanser och rutinerad personal har fått täcka upp för oerfaren personal. Ansvariga på Region Gävleborg dementerar detta och påstår att det inte beror på personalbrist eller på sommarsituationen. Det tycks som om majoriteten inte kan ge länets medborgare en patientsäker vård och med tanke på att personalbristen inte är bättre idag än i somras så måste situationen på ambulansen lösas.

Sjukvårdspartiet önskar svar på följande frågor av Hanna-Karin Link:

- Hur ska regionen se till att länets medborgare får en patientsäker vård där ambulansen når patienten inom inställelsetiden.
- Hur arbetar regionen för att öka antalet anställda inom ambulansverksamheten.
- Tänker regionen sänka kraven och öka inställelsetiden för prio 1, 2 och 3-larm.

(SVG)

Till Region Gävleborg
INTERPELLATION 2016-08-31

Dubbla väntetider på akuten!

I tidningen Ljusnan i maj 2016 beskrevs en patientberättelse där patienten fått vänta 19 timmar på olika akutmottagningar i länet innan hen fått vård och blivit inlagd. Att en svårt sjuk patient som söker akut vård ställs i kö om och om igen på de olika akutmottagningarna är inte rimligt. Patienter som redan väntat på en akutmottagning borde rimligtvis få en snabbare hantering när de kommer till akutmottagning nummer två. Lidandet för patienten blir orimligt stor och här lever inte Region Gävleborg upp till Hälso- och sjukvårdslagens krav.

I ett fall vid Lunds sjukhus i Skåne fick en patient vänta 16 timmar på akuten och avled till följd av detta. IVO inspektionen för vård och omsorg riktade i detta fall skarp kritik till Region Skåne då de ansåg att Hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård inte uppfylldes. Med tanke på regionens arbete med VÄV 12 rörande våra mest sjuka äldre som hamnar mellan stolarna och inte får god vård borde liknande situationer inte inträffa.

Utifrån ovanstående vill jag ha svar på följande, Hanna Karin Link:
- Du är ytterst ansvarig för Hälso- och sjukvården i vårt län, anser du att det ska fungera på detta sätt.
- Vad tänker majoriteten göra för att se till att patienter som redan varit på en akutmottagning får en snabbare hantering på nästa akutmottagning i vårt län.

(SVG)

INTERPELLATION 2016-08-23
Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Vad gör vi då ISS inte klarar av sitt uppdrag?

Under regionstyrelsens sammanträde i augusti fick vi information om att städningen av regionens lokaler fortfarande inte fungerar trots återkommande viten och löften om bättring. Tidigt i våras utlovades det att i maj skulle städningen fungera, men målen nåddes inte då heller. Under fullmäktige i juni ställde jag återigen frågan till ansvarigt regionråd Jan Lahenkorva om städningen fungerade och svaret var återigen att ISS inte når upp till kraven.

Jag ställer därför följande fråga till ansvarigt regionråd
- Hur ställer sig ansvariga i majoriteten till detta ytterst allvarliga problem då våra lokaler där svårt sjuka vistas i inte är städade som vi upphandlat.

(SVG)

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2016-08-15

Många med ADHD- diagnos i Gävleborg

Enligt Statens medicinsk-etiska råd (Smer) behandlar Gävleborg flest barn och unga med medicinen Metylfenidat för diagnosen ADHD i Sverige. Skillnaden är orimligt stor mellan landsting/regioner i Sverige och Gävleborg toppar alltså listan som visar att det är nästan fem gångers skillnad mellan det län som förskriver minst av Metylfenidat och Gävleborg som förskriver mest.

Utifrån ovanstående vill undertecknad fråga regionrådet följande:
- Vad anser regionrådet vara anledningen till att så många barn och unga får diagnosen ADHD i Gävleborg.
- Pågår det något arbete för att ta reda på varför förskrivningar på medicinen Metylfenidat är så hög i Region Gävleborg.
- Vad anser regionrådet bör göras för att minska antalet förskrivningar på medicinen Metylfenidat.

Stig Zettlin (SVG)

Till regionfullmäktige i Region Gävleborg
Motion 2016-03-22

Livskvalité för funktionsnedsatta på lika villkor

Enligt TV4 Nyheter så är Region Gävleborg dyrast i landet vad det gäller hjälpmedel såsom rullatorer och elrullstolar. Vissa landsting/regioner tillhandahåller dessa hjälpmedel gratis och andra tar ut en serviceavgift. I Gävleborg får patienterna betala hela kostnaden själv. Som exempel hade TV4 tittat på elrullstolar där Kalmar och Västra Götaland erbjuder dessa gratis till sina patienter, Dalarna tar ut en serviceavgift på 150 kronor per år och i Gävleborg får patienterna betala upp till 44 400 kr per år. Vi anser inte att länets patienter erbjuds en jämlik vård med dessa förutsättningar och anser att Region Gävleborg snarast måste anpassa sig till en rimlig nivå på egenavgifterna för våra patienter som är i behov av dessa hjälpmedel.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
- att Region Gävleborg ser över kostnaderna för egenavgifterna för hjälpmedel och anpassar dessa utifrån övriga landsting/regioner i landet.

Kent Olsson (SVG)

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Ledamotsfråga 2016-06-21

VÄV 12- Har det blivit bättre för våra mest sjuka äldre?

Det har gått ett antal år sedan projektet VÄV 12 genomfördes och vi som satt med i projektet fick ta del av hur det verkligen såg ut med vården för våra mest sjuka äldre. Våra gamla och multisjuka hamnade ofta mellan stolarna och hade så många vårdkontakter att de var omöjliga att hålla reda på även för en ung och frisk människa.

Jag fick en hint om att det inte hänt så mycket sedan vi avslutade VÄV 12. Det jag vet är att det i juni 2012 kom en revisionsrapport som behandlades av regionstyrelsen 28/11 2012. Ett svar utarbetades som skickades till Revisorerna och i det svaret gavs inga konkreta förslag till hur det skulle bli bättre. Projektet är nu nerlagt men patienterna finns kvar.

Min fråga till ansvarigt regionråd är följande:

- Hur har det blivit för våra mest sjuka äldre, får de ett bättre omhändertagande i dag än 2012?

(SVG)

Till ansvarigt regionråd
INTERPELLATION 2016-06-21

Förebyggande arbete mot självmord

2014 begick ca 1500 personer självmord i Sverige varav 61 personer i Gävleborg. Organisationen Suicide Zero har tagit fram 4 steg för att minska antalet självmord och de innebär att kommuner och landsting/regioner arbetar utifrån en nollvision samt samarbetar med myndigheter. Det gäller också att snabbt identifiera de personer som befinner sig i riskzonen samt omedelbart erbjuda dessa personer adekvat hjälp. Därefter ska hjälpen följas upp och utvärderas.

Landstinget Värmland arbetar utifrån denna modell och har bland annat satsat på vårduppföljning samt utbildning av personal för att ge patienterna en snabbare och bättre resa genom vårdkedjan.

Sjukvårdspartiet vill ställa följande frågor:
- Hur arbetar Region Gävleborg idag med nollvisionen och med att minska antalet självmord i länet.
- Har Region Gävleborg tagit del av organisation Suicide Zeros 4 steg.

Stig Zettlin (SVG)

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2016-06-21

Fungerar städningen nu?

Under Regionfullmäktige den 27 april 2016 redogjorde Jan Lahenkorva för problemen med den upphandlade städningen på länets sjukhus samt att en hel del böter dömts ut från Region Gävleborg till ISS på grund av bristfällig städning.

Då Lahenkorva redogjorde för det hela ansåg han att städningen fungerade som man kunde förvänta sig. Då böter utdömdes i april så visar det tydligt att företaget inte klarar av att städa utifrån givna föreskrifter. Lahenkorva påtalade att i maj 2016 skulle regionen veta hur det har gått med städningen då ISS ändrat sina arbetsrutiner.

Utifrån ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
- Nu är vi inne i juni månad och jag undrar om ISS klarar av sitt uppdrag att städa.
- Hur stora böter har ISS hittills fått från regionen

(SVG)

INTERPELLATION 2016-05-30
Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Hur går det för regionens sängtvättar?

Det är av stor vikt för patienternas och personalens hälsa att det finns fungerande sängtvättar på länets sjukhus. En väl fungerande sängtvätt innebär färre insjuknade patienter i infektioner och andra hygienrelaterade sjukdomar och dessutom innebär det mindre arbetsbelastning för personalen.

På grund av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
• Hur fungerar sängtvättarna på sjukhusen i Gävle och i Hudiksvall.
• Går det att se någon minskning av vårdrelaterade sjukdomar sedan sängtvättarna installerades.

(SVG)

Till ansvarigt regionråd
Interpellation 2016-04-05

Forska om Kaiser Permanente!

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens möte på Gävle sjukhus i början av mars gavs information om ett projekt som ska startas upp. Under nämnden presenterades att en forskare ska anställas vid Region Gävleborg för att under 8 år forska på hur Resorna till Kaiser Permanente påverkat befolkningens hälsa.

Jag tyckte att det verkade mycket konstigt och har därför ställt nedanstående frågor till Tommy Berger, Kjell Norman och Hanna-Karin Linck. Tommy och Kjell har inte svarat alls medan Hannah-Karin svarade att eftersom jag inte var med på resan så får jag heller inga svar. Jag sitter som ansvarig ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden men får ändå inte svar på mina frågor vilket känns mycket konstigt. Dessutom har det aldrig diskuterats om en anställning av en forskare runt Kaiser Permanente i vare sig nämnden eller på någon annan arena mig veterligen.

Jag vill ha svar på följande frågor:
- Är det en intern eller extern rekrytering.
- Vad kommer detta projekt att kosta.
- Vad är syftet med detta projekt.
- När ska projektet presenteras för politiken.

(SVG)

Till ansvarigt regionråd
Motion 2016-03-14

Avslutande av resor till Kalifornien

Region Gävleborg har hittills skickat fler än 100 personer till Kaiser Permanente i Kalifornien, USA för att lära sig mer om det amerikanska företagets arbetssätt. Resorna har kostat mer än 5 miljoner och ytterligare resor är inplanerade. Resorna har inte genererat några redovisningar eller rapporter och det råder stor tvekan till om regionen använder sina pengar på rätt sätt.

Härmed föreslås Regionfullmäktige besluta:
- Att regionens reseprogram till San Fransisco avbryts.
- Att studierna hos Kaiser Permanente samtidigt avslutas.
- Att kostnader och eventuell nytta redovisas till regionfullmäktige och fullmäktiges revisorer.

Sjukvårdspartiet Gävleborg
Stig Zettlin, Jan Näsholm, Joe Eriksson Gladh och Kent Olsson

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2016-02-22

Om köer och väntande till sjukvård i Region Gävleborg

Vårdköerna i Gävleborg växer igen. Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar (vårdgarantin) på läkarbesök har fördubblats på ett år. I december 2015 var det hela 1 902 personer som väntat längre än 90 dagar på besök vid sjukhus. Nästan var femte patient eller 18 % av antalet väntande är mer än en fördubbling på det senaste året.

Samtidigt har 586 personer väntat längre än 90 dagar (vårdgarantin) på operation. Väntan är längst till endoskopimottagningen, ögonsjukvården, urologi, starroperationer, knä- och höftoperationer samt hörselförbättrande ingrepp. Allt enligt redovisning i Arbetarbladet 18 februari 2016.

Med anledning av vad ovan anförts önskar undertecknad ställs följande frågor:
- Vad är orsaken till de växande vårdköerna.
- Vilka åtgärder är nu vidtagna för att korta de nu aktuella köerna.
- När är köer och väntetider i alla delar inom ramen för vårdgarantin.

Stig Zettlin (SVG)

Till ansvarigt regionråd
Interpellation 2016-02-15

Om personalbemanning under sommarperioden

Hälso- och sjukvårdens bemanning under semesterperioden har länge varit ett problem i Region Gävleborg. 2015 beslutades bland annat om en extra månadslön till trogen personal (sjuksköterskor) inom dygnetruntverksamhet för att hålla kvar personal i vården.

Mina frågor till regionrådet blir då:
- Hur har de särskilda åtgärder som genomförts för att klara god bemanning 2015 fallit ut.
- Hur arbetar regionen idag för att klara bemanningen under sommaren 2016.
- Kommer nya särskilda insatser för att klara bemanningen 2016 föreslås eller beslutas.
- Finns det någon långsiktig plan för hur god bemanning under sommarperioden kan upprätthållas i framtiden.

Stig Zettlin (SVG)

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
INTERPELLATION 2016-02-15

Hög dödlighet – lågt förtroende

Enligt Socialstyrelsens jämförelser lever Gävleborgarna farligt. Vi dör omkring ett år tidigare än medelsvensken, de som insjuknar i cancer har minst chans i landet att överleva och länet har också bland de högsta antalen självmord. Utöver detta visar jämförelsen även att länets medborgare har lågt förtroende för vården. Enligt Kjell Norman, regionens sjukvårdsdirektör, hänger de dåliga resultaten ihop med den låga utbildningsnivån i länet samt att länets medborgare har problem med ohälsa som övervikt och skadliga ovanor. Länsmedborgarna söker vård för sent och har sedan svårt att följa sina behandlingar och detta har direkt koppling med utbildningsnivån.

Med anledning av vad ovan anförts önskar undertecknad svar på följande frågor:
- Vilka åtgärder anser regionrådet att regionen bör vidta för att förbättra överlevnaden i cancervården.
- Vad anser regionrådet bör göras för att förbättra medborgarnas förtroende för vården i regionen.
- Anser regionrådet att det är rätt att lasta medborgarnas utbildningsnivå för de brister i vården som rimligen är relaterade till brister i vårdutbudet.

Stig Zettlin (SVG)

Till ansvarigt regionråd
Interpellation 2016-02-15

Angående städning i regionens lokaler

Städföretaget ISS har åtagit sig att städa regionens lokaler, sjukhus och vårdcentraler från 2015. Under detta år har företaget misslyckats med utförandet så att lokaler med stora hygienkrav varit ostädade och företaget har därför tvingats utbetala 2 miljoner kronor till regionen i bot.

Regionen har således fått pengar men lokaler har förblivit ostädade. Upphandlingen har varit ett misslyckande då relativt högt ställda krav om god städning ej uppfyllts. Den bot regionen inhöstat ersätter inte den risk som patienter och personal utsätts för i smutsiga lokaler. Städbolaget meddelar nu genom media att de städande skall bli färre och cheferna fler. Då skall problemen bli lösta säger företrädare för ISS.

Mina frågor till regionrådet är:
- När blir regionens lokaler ordentligt städade.
- Är regionen nöjd med nuvarande utförare ISS.
- Vilken beredskap har regionen för att bedriva städning i egen regi.

(SVG)

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg
Interpellation 2016-02-15

Om chefers uppträdande i det offentliga rummet

Helt opåkallat ger sig en grupp verksamhetschefer i Region Gävleborg in i den offentliga diskussionen om en viss grupp anställdas löne- och arbetsvillkor. Det är regionens ambulanspersonal som kritiseras när de offentligt försvarar idag gällande villkor.
Chefernas agerande är anmärkningsvärt utifrån det unika i att chefer i grupp och offentligt ifrågasätter löne- och arbetsvillkor för anställda när de inte direkt har ledningsansvaret. Att i flock angripa underställda är ett gott exempel på dåligt ledarskap vars resultat är att vi- och dom- kulturen inom Region Gävleborg förstärks ytterligare.

Ett bra ledarskap måste syfta till att skapa gemenskap utifrån uppdraget inom varje givet ansvarsområde. En bra chef är med och inte emot underställd personal i hela organisationen. Solidaritet inom chefsgruppen måste alltid vara intern såväl nedåt som uppåt i vår organisation, Region Gävleborg.

Min fråga till ansvarigt regionråd blir därför:
- Är chefers agerande i ovan angivna exempel ett uttryck för regionens strategi för gott ledarskap eller en tillfällig förvillelse inför ett akut personalproblem i verksamheten

Stig Zettlin (SVG)

Till Region Gävleborg
Motion 2016-02-08

Regelbunden och tätare kollektivtrafik Ockelbo- Sandviken- Falun

Kollektivtrafikens uppdrag är att utveckla samhället och skapa förutsättningar för tillväxt samt verka för och samordna ett miljömässigt och hållbart resande för boende i Ockelbo.

Ockelbo har idag bra spårbunden kollektivtrafik men saknar en riktig landsvägsburen kollektivtrafik mot Sandviken- Hofors- Falun. Sjukvårdspartiet Gävleborg anser att en landsvägsburen kollektivtrafik mot Sandviken och Falun skulle utveckla och gynna Ockelbo då det innebär ökade möjligheter till pendling mellan hem och arbete/studier. Denna nya linje skulle kunna innefatta de extra turer mot Falun som önskas av boende i västra Gästrikland.

Undertecknad föreslår att Regionfullmäktige beslutar:
• Att ovanstående landsvägsburen kollektivtrafik inrättas.

Kent Olsson (SVG)

Till Region Gävleborg
Motion 2016-02-08

Regelbunden och tätare kollektivtrafik mot Falun

Kollektivtrafikens uppdrag är att utveckla samhället och skapa förutsättningar för tillväxt samt verka för och samordna ett miljömässigt hållbart resande. Idag finns bra möjligheter att från Hofors resa kollektivt mot Sandviken- Gävle och från Gävle mot Sundsvall och Uppsala.

Boende i västra Gästrikland önskar fler turer mot Falun eftersom detta skulle göra alla orter i området mer intressanta att bosätta sig i. Landsvägsburen kollektivtrafik är att föredra då Hofors järnvägsstation är placerad ca 5 km utanför samhället och lokaltrafiken mellan järnvägsstationen och centrum inte alltid stämmer.

En bra utbyggd kollektivtrafik skulle gynna Hofors på alla sätt då vi till exempel kan tillhandahålla bostäder för studenter i Falun till rimliga kostnader och förhoppningsvis kan Hofors få fler bofasta då det blir lättare att pendla till och från arbetet.

Undertecknad föreslår att regionfullmäktige beslutar:
• Att den landsvägsburna kollektivtrafiken utökas med fler turer på förmiddagar och eftermiddagar varje dag.

Kent Olsson (SVG)

Till ansvarigt regionråd
Motion 2016-02-03

Flyga på Region Gävleborgs uppdrag

Det har under senare tid genomförts en mängd flygresor till bland annat USA där vi från Region Gävleborg har besökt Kaiser Permanente. Jag vill med denna motion påtala vad kostnaden blir om man väljer att resa i businessklass respektive i turistklass.
En resa till San Fransisco från Stockholm kostar ca 11 000 kr i turistklass och ca 37 000 kr i businessklass. Skillnaden är 26 000 kr per person och för dessa pengar får man har mer benutrymme och fri dryck på resan där även alkohol ingå.
Minst 150 stycken av Region Gävleborgs anställda har hittills rest businessklass till San Fransisco vilket innebär en kostnad på 5 550 000 kr. Skulle dessa resenärer istället ha åkt i turistklass skulle regionen ha sparat 3 900 000 kr som kunnat läggas på hälso- och sjukvården istället.

Jag vet att många i Region Gävleborg genomför studieresor och konferenser och i många fall väljer flyget vilket spar tid och eventuellt också pengar i slutänden. Jag anser att regionen kan spara mycket pengar på att alltid välja den billigaste flygbiljetten.

Jag föreslår att:
- personal som reser i Region Gävleborgs namn eller på uppdrag av Region Gävleborg alltid ska resa i turistklass.
- Region Gävleborg ändrar sitt regelverk som styr hur flygbiljetter bokas så att det framgår att man i första hand ska boka den billigaste flygbiljetten.
- det varje år tydligt ska redovisas i fullmäktige hur många flygresor som Region Gävleborg genomfört.

(SVG)

Till ansvarigt regionråd i Region Gävleborg
Interpellation 2016-01-12

Angående regionens ekonomiska situation och förhållanden

Prognosen för regionens resultat 2015 är utifrån de senaste rapporterna dyster. Verksamheterna visar kraftiga underskott och ekonomiska oklarheter råder i interna förhållanden (mellan verksamhet och LOV). Underskott i förhållande till driftsbudgeten och oklarheter i ekonomin är i sig allvarliga och hotar hållbarheten i den redan fastställda budgeten för 2016 och undergräver dessutom möjligheten för ett seriöst budgetarbete med 2017 års budget för Region Gävleborg.

Med anledning av vad som anförts önskar undertecknad ställa följande frågor till ansvarigt regionråd:
- Med vilka förutsättningar skall budgetarbetet för 2017 genomföras.
- Hur skall kostnadshöjningen vid ingång till 2016 hanteras och kompenseras i fastställd budget.
- Hur skall ekonomiska oklarheter i de interna förhållandena hanteras och regleras.

Stig Zettlin (SVG)

SJUKVÅRDSPARTIET GÄVLEBORG
Västra Ångsäter 35
827 93 Ljusdal
Telefon: 070-32 66 297
Mail: info@svg.nu

Orgnr: 886501-3661
Producerad av