Ta parti för sjukvården

Stadgar för Sjukvårdspartiet Gävleborg

§ 1. Föreningens namn är Sjukvårdspartiet Gävleborg. Föreningen är ett politiskt parti vars verksamhetsområde är Gävleborgs län.

§ 2. Partiet ansluter medlemmar individuellt. Partiets värderingar utgår från en demokratisk och humanistisk grundsyn. Medlem kan den bli som delar denna grundsyn och i övrigt godkänner partiets program och stadgar som utgångspunkt för politiskt arbete. Medlemskap i andra politiska partier är tillåten.

§ 3. Etiska och moraliska frågor har hög prioritet inom partiet. Inom hälso- och sjukvården, i samhället i övrigt samt i partiets interna och externa förhållanden måste högt ställda etiska och moraliska krav uppfyllas. Individens rätt till integritet och privatliv respekteras. Fraktionsverksamhet och liknande aktiviteter är oförenliga med partiets demokratiska värderingar.

§ 4. Inom partiet är tilltalsordet Du eller Partivän. Inom partiet och i externa förhållanden tillämpas i vårt samhälle vedertagna vett och etikettsregler. Inom partiet är de demokratiska principerna vägledande för partiets arbete med politik och organisation i interna och externa situationer. Interna konflikter löses i öppen dialog inom ramen för valda organ och fastställd normal mötesverksamhet.

§ 5. Partiets högsta beslutande organ är partistämman som inkallar årligen. Vid stämman har alla medlemmar rösträtt. Stämman skall utlysas minst fyra veckor före genomförandet.

§ 6. Stämman väljer partiets styrelse där minst fem ordinarie ledamöter skall ingå. Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare väljs vid stämman. Stämman väljer även revisorer och utser en valberedning.

§ 7. Partiets huvudsyfte är att utveckla hälso och sjukvård i Gävleborgs län utifrån ett perspektiv där god hälso- och sjukvård på lika villkor erbjuds länets invånare. Samverkan och medbestämmande skall garanteras patienter/brukare och personal anställda i Landstinget Gävleborg. Samarbetet med länets kommuner skall förstärkas inom alla områden där landsting och kommuner har gemensamt ansvar och intresse.

§ 8. Partiet verkar i Region Gävleborg och andra demokratiskt valda församlingar för hälso- och sjukvårdens utveckling i Gävleborgs län. Partiet tar ställning i sakfrågor, är tvärpolitiskt inriktat och obundet av de politiska blocken.

§ 9. Sjukvårdspartiet Gävleborg arbetar för regional utveckling i alla länsdelar med utgångspunkt från landstingets nuvarande verksamhet och ansvarsområden. Behovet av uthållig och grön tillväxt, ett utvecklat näringsliv och en inomregionalt balanserad utveckling i Gävleborg vägleder partiet i dess arbete.

§ 10. Begreppet folkstyre och den politiska hederligheten värnas av Sjukvårdspartiet. Vilja till samverkan och samarbete präglar partiet. Möjlighet till folkomröstning brukas i för befolkningen viktiga frågor.

§ 11. Till partiet kan anslutas lokala partier i länets kommuner. Användandet av Sjukvårdspartiet i partinamn eller som valbeteckning förutsätter anslutning. Erlagd medlemsavgift delas mellan lokal och länsnivå. Erhållet partistöd på lokal nivå fördelas till länsorganisationen med 1000 kronor/år.

§ 12. All mötesverksamhet i partiet är offentlig. Protokoll och andra handlingar rörande den egna verksamheten skall uppfattas som offentlig handling och vara tillgänglig vid förfrågan.

§ 13. Utesluten kan den medlem bli som med uppsåt skadar partiet i dess verksamhet eller bryter mot stadgans § 2.

§ 14. Partiet kan upplösas med 2/3-delss majoritet vid årsstämma eller om styrelse ej kan tillsättas, med enkel majoritet.

§ 15. Vid upplösning skall eventuella ekonomiska tillgångar tillfalla verksamhet inom hälso- och sjukvård i Gävleborgs län.

SJUKVÅRDSPARTIET GÄVLEBORG
Västra Ångsäter 35
827 93 Ljusdal
Telefon: 070-32 66 297
Mail: info@svg.nu

Orgnr: 886501-3661
Producerad av